Korsvejsandagt

Korsvejen er en andagt til minde om Jesu Kristi lidelse og død. Den består af 14 (nogle gange 15) afsnit, som kaldes “stationer”. I næsten alle kirker findes en korsvej. Nogle gange er der tale om en række billeder, andre gange er det en serie relieffer og af og til blot en række kors med tal. Ved at gå fra station til station følger man i ånden Jesus på den tunge vej fra domfældelsen over korsfæstelsen på Golgata og til graven. Kristus har lidt for vore synders skyld, og ved at leve os ind i Kristi lidelse får vi øjnene op for, hvad det egentlig vil sige: nemlig hvor stor Hans kærlighed til os er, og hvor stor vor skyld er. Denne indsigt fører til anger og omvendelse. Desuden er korsvejsandagten en øvelse, hvor vi ved at følge Jesus på korsvejen hver især lærer at bære vort personlige kors i Hans ånd.
Korsvejen kan både anvendes som fælles og som personlig andagt, og der findes mange forskellige former. Teksten her er bedst egnet til personlig andagt og omfatter blot en kort betragtning og bøn for hver station samt en indledende og afsluttende bøn. Hvis den anvendes som fælles andagt, kan det gøres efter følgende skema (F = forbeder, A = alle):

F: Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig!
A: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden!

(Forbederen beder den pågældende stations bøn, evt. fulgt af et øjebliks stilhed)

F: Forbarm dig over os, Herre!
A: Forbarm dig over os!
F: Smerterige Guds Moder.
A: Bed for os.

Indledning
Herre, du har sagt: “Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig” (Mat 16,24). Jeg vil nu gå i dit spor og i ånden følge dig på din lidelses vej. Åbn mine øjne og bevæg mit hjerte, så jeg ser og virkelig forstår, hvor stor din kærlighed til mig er. Lad mig af hele min sjæl tage min tilflugt til dig, min Frelser, og lad mig vende mig bort fra synden, som har bragt dig så bitre smerter. Jeg angrer mine synder og vil gøre en ny begyndelse. Hjælp mig til det. Hjælp mig også til at bære mit kors sammen med dig. Amen.

1. Jesus dømmes til døden
Jesus står for domstolen. Hans anklagere er løgnere, dommen er uretfærdig, og straffen er fornedrende og gruopvækkende.
Men Jesus tier og tager af egen fri vilje mod dommen, fordi det er Faderens hellige vilje, og fordi det gælder vor frelse.
Herre, lær mig at tage imod kritik, lidelse og uretfærdighed uden bitterhed og i lydighed mod Guds vilje.

2. Jesus tager korset på sig
Dommen er afsagt, og Jesus får korset lagt på sine skuldre, og Han skal selv bære det til Golgata.
Han ved, hvilken lidelse der venter Ham, men han er rolig og fattet. Korset er Faderens vilje, korset er vor frelse.
Herre, hjælp mig til stå fast, når jeg skal tage imod mit kors.

3. Jesus falder første gang
Jesus er udmattet efter en søvnløs nat med forhør og mishandlinger. Korset er for tungt for Ham, og Han falder.
Tålmodigt rejser Jesus sig op igen og bærer korset videre. Han kaster det íkke fra sig.
Herre, hjælp mig, når jeg falder. Forny min tålmodighed, og giv mig kraft til at rejse mig igen og bære mit kors videre.

4. Jesus møder sin mor
Jesus møder sin mor, Jomfru Maria. Hun har fulgt Ham på hele Hans vej, og hun vil være med Ham til det sidste.
Jesus ved, at Marias kærlighed og medfølelse er fuldkommen, men Han kan ikke standse. Han må gå videre for at opfylde Faderens vilje.
Herre, mine synder er skyld i din bitre lidelse. Lad mig altid være rede til at gøre din vilje, også når menneskelige hensyn holder mig tilbage.

5. Simon af Kyrene hjælper Jesus med at bære korset
Jesu kræfter er ved at ebbe ud, og vagterne tvinger en tilfældig mand ved navn Simon til at hjælpe med at bære.
Simon hjælper kun nødtvungent. Jesus er alene. Alle har forladt Ham.
Herre, hjælp mig i min lidelses ensomhed. Lad mig vide, at du er trofast og ikke forlader mig.

6. Veronika rækker Jesus svededugen
Jesus er omgivet af fjender og spottere. Da træder Veronika frem og rækker Ham et tørklæde til at tørre sit ansigt i.
Selv i lidelsen har Jesus øje for Veronikas omsorg. Han er ikke blevet blind af fortvivlelse.
Herre, lad ikke lidelsen gøre mig ligegyldig over for andre. Lær mig at sætte mig ud over mig selv.

7. Jesus falder anden gang
Jesus falder anden gang under korsets vægt. Der er ingen til at hjælpe Ham. Selv de, som Han har hjulpet, afviser Ham nu.
Menneskenes utaknemmelighed trykker Ham til jorden, men netop ved den smerte, de påfører Ham, vil Han frelse dem.
Herre, lær mig at forstå lidelsens skjulte værdi. Lad mig forene min lidelse med din lidelse og bringe den som et offer for min og alle menneskers frelse.

8. Jesus taler til de grædende kvinder
Jesus møder nogle kvinder, der jamrer og græder over Ham. Han siger til dem: “Græd ikke over mig, men græd over jer selv og jeres børn!”
Selv midt i smerten taber Jesus ikke fatningen: roligt belærer og irettesætter Han de jamrende kvinder.
Herre, hjælp mig til at bevare roen, og styrk min tålmodighed, når jeg møder mangel på forståelse.

9. Jesus falder tredje gang
Jesus falder tredje gang under korsets vægt. Han er nået til grænsen for sine kræfter.
Alligevel rejser Han sig og bærer korset videre mod sit mål, hvor der venter Ham en skrækkelig død.
Herre, du forlanger ikke, at vi aldrig bliver svage. Giv mig din kraft til atter og atter at rejse mig.

10. Jesus berøves sine klæder
Jesus er blevet berøvet alt. Nøgen bliver Han udleveret til skam og spot.
Jesus er ikke uden følelser. Han lider til fulde, men står fast og holder ud i Faderens vilje.
Herre, styrk mig, når man taler ondt om mig. Lad mig ikke give igen med samme mønt, men stole på din retfærdighed.

11. Jesus bliver korsfæstet
Jesus bliver naglet til korset. Hans hænder og fødder er gennemborede, og Han lider tørst.
Jesus kan ikke gøre andet end blot at holde ud. Dødsangsten og folkets had forøger Hans lidelser.
Herre, mine synder er skyld i dine smerter! Stå mig bi, når min time kommer, og jeg er hjælpeløs udleveret til lidelsen.

12. Jesus dør
Jesus hænger på korset i tre timer. Så siger Han: “Det er fuldbragt”, og bøjer hovedet og dør.
Jesus har taget vor skyld på sig, og Han bærer den alene. Han er urokkelig tro mod Faderens vilje, og Han er grænseløs i sin kærlighed til os.
Herre, du har frelst mig ved din lidelse! Hjælp mig til som dig at tage imod korset af Faderens hånd og bære det af kærlighed til andre. Kun på den måde overvinder vi lidelse og død.

13. Jesus tages ned fra korset
Jesu offer er fuldbragt. Han bliver taget ned fra korset og lægges i sin mor, Jomfru Marias skød.
Alt, hvad Jesus gjorde og lærte, synes forbi. Det er “korsets dårskab”, at “hvedekornet” må dø for at bringe evig frugt.
Herre, jeg vil sætte min lid til Gud og holde mig til Ham, så også mit liv og min lidelse kan bringe evig frugt.

14. Jesus lægges i graven
Jesus bliver svøbt i et lagen og lægges i en klippegrav. En tung sten bliver væltet for indgangen.
Disciplene er fortvivlede, men snart vil de forstå, at ‘Kristus skulle lide alt dette for at gå ind til sin herlighed’ (Luk 24,26).
Herre, efter hver langfredag følger en påskemorgen. Lad mig forstå, at den, der lever og lider med dig, også i bitterheden har del i din fred.

Afslutning
Herre, du har lært mig, at lidelsen er med i din kærlige plan med os og tjener til vor frelse. Du har lært mig, hvordan jeg skal bære mit kors: i tillid til Gud og i kærlighed til andre. Indprent denne sandhed i mit hjerte, og lad den være mig en levende overbevisning, så jeg også lever og handler derefter. Amen.