Mødeorientering fra menighedsrådet

Referatet fra menighedsrådsmøderne bliver ophængt på tavlen i menighedslokalet. Herunder nævnes vigtige punkter fra møderne.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 10. maj 2023

Køkken: Køkken er bestilt og koster lidt over 12.000 kr. De første dele bliver allerede afhentet i næste uge, og bliver samlet af frivillige fra menigheden engang i juni.

Vinduer i præstebolig: Der afventes svar.

Udhængsskab v. tårnet: Dette bliver en opgave til arbejdsdagen. Foldere og plakater med information omkring kirken ophænges.

Træ ved tårnet: Træet bliver flyttet til et andet sted i gården, hvor det stadig er let tilgængeligt for skolen og står i sikkerhed.

Jørgen Braarups møbler: Møblerne står stadig i præsteboligen, og de venter fortsat på afhentning. Når møblerne engang bliver fjernet, vil der tages stilling til, hvordan lejligheden skal indrettes.

Korset på kirkegården: Der er intet svar fra de mulige sponsorer. Hoffmanns minde afholder møde d. 11/05, derfor bliver dette punkt taget op igen til næste menighedsrådsmøde.

Ekstra bord i menighedslokalet: Natalia afventer svar fra en mulig kilde. Bordet vil give ekstra plads i rummet til de mange mennesker, der kommer til kirkekaffen, uden at det tager hele pladsen i rummet.

 

Orientering fra præsten

Det har været en god firmelse, med omkring 50 tilstedeværende, præsten takker alle for hjælpen omkring firmelsen.

Det ser ud til at der er mange unge i firmelsesalderen i både Vejle og Fredericia til år 2024. Derfor er der allerede aftalt med Biskop Kozon, at firmelsen finder sted i begge menigheder til næste år.

Billedet af Den Barmhjertige Jesus ønskes at forblive ved læsepulten indtil Pinsen.

 

Orientering fra formanden

En Norsk kunstner har henvendt sig til menigheden med sit tilbud omkring et multimedie stykke omkring hele Markusevangeliet. Hvis der er nogen interesseret i at høre mere om dette, kan Klaus videresende mailen. Kirken vurderes dog for lille til Koncerter. I fremtiden kunne man evt. tænke sig oplæg eller foredrag.

Valfarten til ØM bliver afholdt søndag d. 4 juni. Dette anbefales til alle fra menigheden. En mulig transport liste kan ophænges, hvis der er nok interesserede. Det er en spændende dag, hvor katolikker fra hele Fyn og Jylland bliver forsamlet til fejring og messe med Biskop Czeslaw. Derudover er det et godt tilbud for 1. kommunikanterne og børn i menigheden, da der vil være spændende aktiviteter og leg i DUK-boden.

 

Kommende arrangementer

Arbejdsdag d. 13/05: Arbejdslisten er lavet, og den eneste tilføjelse er at buske skal til klippes, billeder skal hænges op og de nye labels i salmebøgerne klistres på. 

Skt. Knuds fest: Afholdes d. 3 september, hvor fejring og messe begynder i Fredericia og derefter går turen til Odense, hvor vi vil besøge Den Hellige Knuds grav i Domkirken.

Høstfest: Afholdes d. 1 oktober muligvis i ”skuret” eller skolens nyrenoverede lokale.

 

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 19. april 2023

Økonomi: Kvartalsregnskabet bliver gennemgået. Periodens indtægter på 36.343 er 3% under budgettet, men 11% over samme periode sidste år. Kirkeskat har haft en pæn stigning, men salg af lys og egne kollekter er faldet ift. samme periode i 2022.

Køkken: Alt er udvalgt af menighedsrådet. Køkken skal bestilles hjem. Alt i alt 14.600 kr. Der er omkring 2 ugers ventetid på det nye køkken.

Vinduer i præstebolig & Træ v. tårnet: Mail til Joachim er afsendt, men vi afventer fortsat svar.

El-skade i præstebolig: El skaden er repareret færdig. Sven har betalt regning, og faktura er afsendt videre til forsikringen.

Udhængsskab v. tårnet: Det er en god ide at fylde udhængsskabet ud, da det ikke gavner at have et tomt skab. Derfor drøftes ideen om at hænge turist-informationer og laminat op i skabet.

Møblering af lejligheden i Schüttens + mere plads i menighedslokalet: Dette bliver der set på med tiden. Det er en god idé at købe brugte møbler. I menighedslokalet ønskes et ekstra bord, da der er pladsmangel til kirkekaffen. Der observeret at mange må stå oppe eller side ved siden. Mulighederne er: ét ekstra bord eller tre ens borde.

Korset på kirkegården: Klaus har ringet til Hoffmannsminde, intet svar omkring korset indtil maj, hvor de afholder et internt møde. Derudover er der blevet afsendt en ansøgning til STG’s Gavefond

Orientering fra formanden

De gamle påskelys: De er indviet og må ikke smides ud. Man kunne derfor se på om det kan tændes ved Jomfru Maria statuen. Dette undersøges på arbejdsdagen.

Krydstogtskibe ankommer følgende datoer: 3/6, 9/6, 24/6, 6/8, 13/8, 23/8, 21/9.

Kommende arrangementer

Firmelse d. 06/05 kl. 09:00. De nye firmander modtager en mindegave. Søndag d. 07/05 er der taksigelsesmesse og velsignelse af firmandernes religiøse gaver, samt kirkekaffe som almindeligt.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 22. marts 2023

Renovation af køkken: Der blev præsenteret for 3 mulige designs, hvoraf 1 blev valgt. Der er afsat 25.000 kr af til dette projekt, hvilket tyder på at der kommer et økonomisk overskud. 

Kirke alter + kirkebænke: Drøftes til næste/ et fremtidigt menighedsrådsmøde.

Korset på kirkegården: Hoffmannsminde har svarfrist indtil d. 1 april, dette punkt bliver derfor drøftet til næste møde.

Vinduer: Intet hørt

El-skaden: Nuværende status er at elektriker skal afholde møde med relevante folk. Projektet skrider langsomt fremad.

Der drøftes hvor vigtigt det er at sætte fokus på at have klare aftaler og retningslinjer for, hvordan man efterlader kirken efter lån af den og dens lokaler.

 

Orientering fra præsten: Den stille uge & Påske

P. Gregor undersøger hvem der tager de liturgiske læsninger.

Korset skal tildækkes på søndag d. 26. marts.

Antændelse af ild til Påsken. Der findes en hjælper.

Palmesøndag: det undersøges finder ud af hvem der laver blomster og evt. kan hjælpe med at klippe grene klar til messen.

 

Orientering fra formanden

Tidligere revisor takker for opmærksomheden.

Der modtages en besked om at der mangler frivillig hjælp til Øm Valfart, som foregår søndag d. 4 juni. Hjælpen søges til mange forskellige arbejdsopgaver.

 

Kommende arrangementer

Arbejdsdag d. 13. maj: Tilmeldingsliste bliver lavet og hængt op af Artur. Præsten & formanden sørger for at meddele omkring dette arrangement. Messe bliver fejret af præsten kl. 13:00, når arbejdsdagen er slut.

 

Eventuelt

Til næste møde onsdag d. 19. april.

Firmelsen d. 6. maj.

Arbejdsdagens opgaver.

Næste halve års kalender skal planlægges.

Høstfest & Skt. Knuds fest.

Indretning af præsteboligen

 

Jørgen Braarup fortæller at han skifter sognebånd og har ønske om at afhente nogle enkelte ting han har stående i præsteboligen. Vi takker rigtig mange gange for hele den hjælp og indsats vi har modtaget fra hans og hustruens side. Vi er rigtig taknemmelige for det aftryk i har sat i menigheden i Fredericia.

 

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 15. februar 2023

Økonomi.                                                                                            

Årsregnskabet og budget 2023 blev gennemgået og godkendt af menighedsrådet.

Der er budgetteret med en lille stigning i indtægterne. Der forventes lavere omkostninger til forsikringer, men højere til el og varme.

Der vil blive bragt et sammendrag af regnskabet i sognebladet, og det vil blive fremlagt til kirkekaffen den 5. marts.

Vores revisor holder og vil modtage en gave som tak for al den frivillige indsats gennem årene og det gode samarbejde. Dette er vi meget taknemmelige for.

Vi søger en ny frivillig revisor til menigheden.          

Vedligeholdelse:                                                                                                        

Vinduer i præsteboligen: I uge 8 kommer en tømrer og gennemgår vinduerne sammen med skolelederen Joachim, og der vil blive fremsendt et tilbud til os. 

Tagrender: Der er foretaget reparation af tagrenden.

El-skaden fra august 2022: Udgift til reparation af el-skaden er på 26.400 kr.

Elektriker går igang og kontakter et gravefirma. Forsikringen dækker hele beløbet. Projektet påbegyndes snarest muligt.

Køkken: Der er afsat penge til et nyt køkken, og der er fremlagt mulige designs og ønsker. Tømrer bliver bestilt til opsætning – når vi når så langt.

Orientering fra præsten:

Korsvejsandagt alle onsdage før messe i fastetiden. Sidste korsvejsandagt er d. 29. marts. Ingen messe eller korsvejsandagt onsdag i den stille uge.

Fastevesper om søndagen i fastetiden i Vejle hver søndag kl. 18.00. Denne bøn inviteres menigheden særligt til. Dog ingen vesper d. 12. marts.

Orientering fra formanden:

13. december 2024 er det 350 år siden den første katolske messe blev afholdt i Fredericia, helt tilbage i 1674. Denne begivenhed skal fejres. Der nedsættes et udvalg til at planlægge dette.

Kommende arrangementer:                                                                

Fastelavn fejres den 19. februar efter messen som en sammenskudsgilde.

Arbejdsdag afholdes lørdag den 13. maj 2023 og messe kl. 13.30.

Eventuelt:     

Korset på kirkegården: Klaus undersøger mulighederne hos Hoffmanns Minde.          

 

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 18. januar 2023

Økonomi.    

Regnskab skal godkendes i februar.

Kommentarer eller forslag til budget senest 10. feb.

Der arrangeres DUK – weekendtur og weekendtur for firmander. Udgifter pr. deltager er kr. 375,-inkl. kontingent til DUK, kr. 100,- Der er ni deltagere fra sognet. Menigheden betaler.

Vedligeholdelse.                                                                                                     

Elektrikeren har sendt tilbud på reparation af det kabel der blev vandskadet.

Beløb kr. 26.750,- inkl. moms. Tilbud sendes videre til forsikringsselskabet.

Intet nyt om nye vinduet til den gamle præstebolig

Intet nyt om korset på kirkegården. Vi afventer provstesynet i 2025. I mellemtiden rengøres korset og der holdes øje med det.

Skab i lejligheden i Schütten skal repareres.

En utæt tagrende repareres.

Orientering fra præsten

Der kan fejres messe kl. 10.00, den første og tredje søndag i måneden med start den 5. marts. Det blev vedtaget. Der udsendes en skrivelse, og det meddeles af præsten under messen.

Gregor har deltaget i planlægning af økumenisk gudstjeneste i Kastellet, 2. pinsedag, kl. 10.30

Der blev orienteret om elektroniske kirkebøger.

 Katolsk forlag har tilbudt at stille et udvalg af bøger til rådighed, med henblik på salg til menigheden. Vi takker ja til tilbuddet.

Orientering fra formanden:

Klaus og Sven deltager på bispedømmets sognedag i Høje Taastrup, den 28. januar. P. Gregor deltager på Ømborgen den 11. februar.

Kommende arrangementer

Fastelavn, søndag den 19. feb., med tøndeslagning og fællesspisning efter messen. Der er tilmelding til fejringen.

Arbejdsdag i foråret samme dag som skolen. Dato kendes endnu ikke.

Strøtanker om valfart til Sankt Knud i Odense. Tages op på næste møde.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 25. november 2022

Mødedatoer for første halvdel af 2023, alle er onsdage:

18.januar, 15. februar. 22.marts. 19. april, 10. maj og 14. juni

Ang. korset på kirkegården har Klaus skrevet til kirkegårdsledelsen og spurgt hvor meget der kan gøres ved korset inden for samarbejdsaftalen. Kirkegården har svaret at det afgøres på et provstesyn. Det næste provstesyn er i 2025.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 2. november 2022

Økonomi: Kvartalsregnskab blev gennemgået. Bilag og regnskab vil fra 2022 og fremover være digitalt.

Ifølge lejekontrakten vil der blive en huslejestigning på omkring 10% for den gamle præstebolig og Lilleskolen. Menighedsrådet har besluttet under hensyn til årets særlige forhold at regulere med 4% fra 1. januar 2023.

El-aftale: Der er skiftet fra fastpris til flex-pris. Timeprisen varierer meget, men når kirken er i brug, er elprisen generelt lav.

Schüttens skole: Toiletterne er udskiftet.                                                                                  

Den gamle præstebolig: Der er vandskade i et elkabel til boligen. Skaden blev nødrepareret, da strømmen var gået. Der er kommet skadesrapport fra elektrikeren, der bekræfter, at det er bedst at udskifte kablet. Det vides endnu ikke, om kablet skal udskiftes eller repareres. Forsikringen vil kun betale for reparation. Der vurderes ikke at være selvrisiko.

Der er konstateret rotter i kælderen. Det formodes, at kloakledningen er faldet sammen på skolens grund eller muligvis fra Sjællandsgade. Skolen har iværksat en undersøgelse af kloakken. Der er lagt rottegift. Forløbet har stået på 2-3 uger.

Kirkegården: Korset er i dårlig stand og kræver vedligeholdelse. Der er ingen restriktioner eller regler, som man skal tage hensyn til.

Kirkegårdsbestyrelsen skal kontaktes. Vi har brug for informationer om, hvad samarbejdsaftalen indebærer.

Det er ikke nødvendigt, at trækorset skal være identisk med det nuværende. Der er indhentet tilbud på et nyt kors af egetræ. Pris omkring 32.000 kr. Det er også nødvendigt at se på soklens tilstand og området generelt. Lasse vil gerne påtage sig at male Kristus figuren.

Fibernet: Der takkes ja til et tilbud fra Ewii om gratis indlægning af fiber i Schüttens skole, den gamle præstebolig og Lilleskolen. Det skal drøftes med Joachim mht. de bygninger, skolen lejer.

Arbejdsdagen 1. oktober: Kirken er blevet flot rengjort. Stor hjælp fra menigheden. Tak til alle der deltog både på dagen og dagene op til/efter.

Høstfest 2.oktober: Omkring 30 deltagende. 10.205 kr. er doneret fra menigheden til Caritas Ukrainske flygtninge + vinduesprojekt.                                         

Orientering fra præsten:

Historisk arkiv (Arkiv.dk) har haft rettet henvendelse til præsten vedrørende flere gamle billeder fra kirken, som de vil indskrive og uploade til databasen. Mailen videresendes til formanden. Dette godkendes og gives lov til at indsende.

Midnatsmesse: Der spørges i kirken, om hvad menigheden ønsker.

Orientering fra formanden:                 

Kirkeskat-kampagne er skudt i gang. Søndag ved kirkekaffe gøres der reklame for kirkeskat.   

Kommende arrangementer:

25. november: Kort menighedsrådsmøde inden deltagelse i skolens julefrokost.

4. december: Adventsfest. Juliet spørges om at hjælpe. Derudover er der er indsamling ved de kommende firmander og SNU’s bestyrelse, der vil blive solgt kage/mad til kirkekaffen.

15. januar 23: Nytårsreception. Året der gik ved formanden.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag d. 14. september 2022

Aftale mellem menigheden og eventuelle brugere af første salen i Schüttens Skole er udformet i en ”lejekontrakt”.

Vedligeholdelse                                                                                                       

Hynder – Projekt er i gang. Halvdelen er nu vasket.

Krucifiks på kirkegården – Intet nyt. Projekt stadig i gang.

Køkken – Christian fortæller nærmere om dette på næste møde.

Vandskade i den gamle præstebolig – Strømkablet er blevet beskadiget af store regnmængder og skal udskiftes. Bispekontoret undersøger, hvor stor selvrisiko der er på forsikringen.

 

Sogneblad mm

Sognebladet fortsætter som digital udgave. Hjemmesiden opdateres jævnlig.

Der oprettes en intern digital kalender for menighedsrådet m.fl.

I kirken er der en flyer om kirken og menigheden. Denne findes kun i en dansk udgave. Der skal også laves en tysk og engelsk udgave. Det skal undersøges, om der findes et fil-dokument.

 

Orientering fra præsten                                            

Gregor har afholdt møde med Joachim Grundtvig. Kirkegang for hele skolen fortsætter i Trinitatis kirke, da der ikke er plads i Sct. Knuds kirke. Gudstjeneste foregår én gang om måneden, fredag kl. 10. Første gudstjeneste er i slutningen af september, hvor en af vores præster vil deltage.

Der planlægges arrangementer, såsom krybbespil. Vi ser, hvordan dette udvikler sig.

Jakob tager sig af firmelsesholdet og de forskellige aktiviteter hertil. Vigtigt at tilbyde firmanderne menighedens aktiviteter.

Der skal tages kontakt til den nye præst fra Trinitatis kirke.

 

Orientering fra formanden                                                                                   

Angående menighedens ønske om ændring af messetider, informationer mm. Vi har diskuteret, om det er muligt at ændre messetidspunktet om søndagen. Der har været flere årsager til, det ikke kan lade sig gøre i øjeblikket. Der er ingen konklusion. 

Nøgleordet er kommunikation. Vigtigt at menigheden er orienteret om, hvad der sker.

 

Forbrug, el, ressourcer

Der købes en luftfugtighedsmåler.

Forslag om justering af lysekroner. Dette er på nuværende tidspunkt ikke nødvendigt. De få timer, der er lys i kirken, er så lidt, at det ikke er afgørende.

Vi vil løbende holde øje med prisudviklingen og forbrug af el og varme.

Køleskabet i Schüttens Skole skal muligvis udskiftes til et nyere, der forbruger mindre.

Det flyttes ned i gangen bag trappen på arbejdsdagen. Køleskabet kan frit benyttes af menigheden og gæster. Det skal være slukket, når det ikke bruges.

Skolen rydder sne og salter fortovet på hverdage. Menigheden sørger for dette i week-ender.

Der er kollekt til katolsk menighedspleje søndag den 18. september.

 

Orientering fra andre                                                                                            

SNU arrangementer (DUK lokalforening) afholdes i den nærmeste fremtid i Vejle. Arrangementer for de små i menighederne, 1. kommunikanter og firmander. SNU har egen økonomi.

 

Kommende arrangementer                                                                                   

Arbejdslørdag d. 1. okt. -Tilmeldingsliste skal laves og hænges op.

Høstfest d. 2. okt. – Tilmeldingsliste skal laves og hænges op.

Beløbet fra auktionen går til planlagte projekt:  Ukrainske flygtninge i Danmark og nye vinduer i den gamle præstebolig.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag d. 17. august 2022

Halvårsregnskab blev gennemgået af regnskabsføreren.

Sognebladet vil ikke længere udkomme i trykt udgave. Dette vil blive meddelt nærmere til modtagerne af den trykte udgave.

 

Status på igangværende opgaver

Hynder: Alle hynder vil løbende blive vasket.

Vinduer i præstebolig: Intet nyt omkring levering eller priser.

Dør til toilettet på 1. sal: Intet nyt omkring udskiftning af døren.

Krucifikset på kirkegården: Vi ved at korset er fra 1896. Dette er derfor blevet til et mindesmærke. Processen med renovering af korset kræver yderligere information fra kulturstyrelsen og kommunen i Fredericia. Klaus har skrevet til Slots- og Kulturstyrelsen i København.

Der vil blive formuleret retningslinjer for brug af lejligheden på 1. sal. Betaling for brug er sat til 100 kr. pr. nat til privat brug, hvor gejstlige er undtaget.

 

Orientering fra præsten

Der er kommet et nyt missale. Dette betyder at der kommer små forandringer i forløbet af messen. Dette vil menigheden blive informeret om til kirkekaffe d. 4. september, og derudover kan man læse det i det kommende sogneblad. Det nye missale træder i kraft fra søndag d. 11. september. Desværre er labels med ændringerne, til indsættelse i lovsangbogen, endnu ikke trykt.

Undervisning for de kommende firmander starter i oktober måned. Firmelsen finder sted d. 5. maj i Sct. Norberts Kirke, Vejle.

Der er taget kontakt til Sct. Knuds skoleleder omkring samarbejdet mellem skolen og kirken. 

 

Orientering fra formanden

Kirkeskattekampagnen sættes i gang i efteråret. Der vil løbende komme annoncer og brev.

Åbning af kirken ved krydstogtankomst i byen fungerer

Plakat omkring den polske valfart til Pinstrup vil blive hængt op i kirken, både den danske og polske oversættelse.

 

Nyt til kalenderen

Lørdag den 3. september: kommer en gruppe turister mellem kl. 15-16.

Søndag den 4. september: kirkekaffe med gennemgang af det nye missale fra P. Gregor.

Søndag den 4. september: besøg af endnu en gruppe turister.

Lørdag den 1. oktober: der afholdes arbejdsdag i kirken.

Søndag den 2. oktober: Høstmesse og høstfest bliver afholdt. 

 

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag d. 15. juni 2022

Gamle billeder bliver hængt op ved trappen til præsteboligen. Alle billeder, statuer og diverse forbliver på deres plads i kirken.

Økonomi drøftes på næste menighedsrådsmøde med tilstedeværelse af regnskabsføreren.

Bispedømmet skifter forsikring. Som menighed er vi også med i beslutningen. Sct. Knuds menighed skifter forsikring til Topdanmark.

Der er desværre kommet afslag på ansøgning om støtte til nye vinduer i præsteboligen.

Fest for præsterne. Programmet blev fastlagt og arbejdsopgaver fordelt.

„Hotellet“ på Sct. Knuds skole er reserveret. Tilmeldingsliste hænger i kirken sammen med tilmelding til at hjælpe med borddækning d. 25. juni kl. 14:00.

Sct. Knuds og Sct. Norberts menighed holder fælles højmesse den 3. juli kl. 10:00 i Sct. Knuds Kirke, Fredericia, med efterfølgende kirkekaffe – hvis det er godt vejr, bliver det udendørs.

Fra præsternes side meddeles der om en god jubilæumsfest for Joachim Grundtvig og valfart til Øm-borgen.

Fra 27. juni til 1. juli deltager p. Jacob i menighedsudflugten til Averbode med deltagere fra Vejle og Fredericia.

Kommunions -og firmelsesundervisning starter til forår 2023. Dette er allerede udmeldt. Præsten overvejer, hvordan forløbet og selve fejringen skal foregå.

Projektet med præstebolig/kloster i Vejle er på vej til at blive færdigt. Der er en del mindre ting, som skal rettes samt koordinering.

Kollekt søndag d. 19. juni går til Bonifatiuswerk.

Bispedømmet lægger op til en kampagne angående kirkeskat. Præsten vil løbende meddele om kirkeskat i kirken.

Kirken åbnes for besøgende fra de kommende krydstogtskibe. Kirkens skal åbnes om morgenen og lukkes om aftenen. Derudover skal mange ting fra alteret placeres i sakristiet.

Der afholdes arbejdsdag for alle den 1. oktober.

Høstfest bliver afholdt søndag den 2.oktober.

Der ses på, om korset på Sct. Knuds del af Assistenskirkegården skal renoveres.

 

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag d. 18. maj 2022
Kortfilmen “Spurven“, optages fra fredag d. 3. juni til mandag d. 6. juni. Der er givet tilladelse til at filme på kirkeloftet.

Der er indhentet tilbud på vinduer i præsteboligen, men grundet generelle prisstigninger er det for stor en omkostning at investere i vinduer på nuværende tidspunkt. Der undersøges alternative tilbud. Der tages senere beslutning om vinduernes udseende.

Skolen ønsker Kirke-skolesamarbejde igen efter Coronatiden. Børnene vil gerne komme i kirke igen. der startes op fra kommende skoleår. Der mindes om at vi altid altid er velkomne i skolen, både til at holde arrangementer/fester samt låne ting.

Ingen svar på ansøgninger til ny dør i Lilleskolen – der følges op.
Projektet med nye låse er færdigt.
Der prøves at damprense en hynde. Hvis det virker, damprenses hynderne måske, dette vurderes til næste menighedsrådsmøde.
Rensning af tagrender hvert tredje år.
Til arbejdsdagen d. 7 maj blev der ydet en stor indsats. Stor tak til alle, som har været der og hjulpet til.
Toilettet et på 1. sal bliver malet, derudover forslag om at vende døren om så den åbner udad og ikke indad.
Fest for præsterne d. 26.juni blev planlagt.

Fra præsternes side er det på dette tidspunkt ikke muligt at ændre de nuværende messetider. Det udelukkes ikke i fremtiden.
Sct. Josef Kirke i Horsens har holdt 2 jubilæer. Der er sendt en hilsen med vin.
Joachims jubilæum 20. maj. Der gives et ikon.
Brev med ansøgning om støtte til Sct. Vincentgruppen. Vi støtter med kr. 500.

 

Menighedsrådsmøde onsdag d. 6. april 2022

Konstituering af det nye menighedsråd.
Formand: Klaus Ginnerup
Næstformand: Christian Alois Gisler
Sekretær: Natalia Sandra Kuk
Medlem: Artur Grzych
Medlem: Franklin S. Ariyanayagam

Andre stillinger i menigheden.
Sognesekretær: Irena Erdmann
Kasserer og regnskabsfører: Sven Jensen
Kirkeværge: Jørgen Braarup
Pastoralrådet: Kandidat fra Sct. Norberts Menighed.

Udskiftning af døren til Lilleskolen
Der er søgt fondsmidler på 30 tusind kr. til udskiftning af vinduer i præsteboligen. Der bliver sparret med Sct. Knuds Skole. Der ses på gitre på 1. sal.
Udskiftning af dørlåse og nøgler i kirken og Schüttens Skole.
Rensning af hynder i kirken. Der afventes resultat og samlet pris.
Gennemgang af tovholder og opgave liste. Listen med tovholdere og opgaver vil hænge i menighedssalen. Klaus udarbejder en rengøringsguide.
Regnskabet gennemgås af kassereren hvert kvartal.
Arbejdsdag lørdag den 7. maj fra kl. 9.00 til 15.00.
Velkomstfest for de nye præster den 26. juni 2022 på “Hotellet“ Sct. Knuds Skole og Børnehave, holdes som sammenskudsgilde. Der er udarbejdet en invitation som sendes til ledelsen i Sct. Knuds Skole og præster i Fredericia.

Menighedsrådsmøderne i 2022 afholdes onsdage efter messe kl. 19:00-21:00:
18. maj – 15. juni – 17. august – 14. september – 26. oktober – 25. november

 

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag d. 23. marts 2022

Efter fredsvalg er der nyt menighedsråd. Der holdes fællesmøde med det gamle og nye menighedsråd den 6. marts, hvor det nye menighedsråd konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær og ser på mulige tovholdere og opgaver.

Der bliver snarest skiftet låse og nøgler i kirken og Schüttens Skole.

Døre og vinduer i den gamle præstebolig udskiftes i samarbejde med Sct. Knuds Skole. Der er søgt fondsmidler som bidrag til omkostningen.

Døren i ”Den lille Skole” ud mod Sjællandsgade skiftes og får samme udseende som døren i Schüttens Skole, da bygningerne er fra samme periode.

Tagrenderne på kirken og Schüttens Skole er blevet renset og det er aftalt med firmaet, at de renser dem hvert andet år.

Der udarbejdes arbejdsliste til arbejdsdag den 7. maj fra kl. 9.00 til 15.00. Der orienteres vedrørende brugen af rengøringsmidler.

Der undersøges pris på rensning af hynder.

Der holdes velkomstfest for de nye præster den 26. juni kl. 16.00. Der er reserveret lokaler på Skolen.

Planlægningen overdrages til det nye menighedsråd.

Brug af ”lejligheden” i Shüttens Skole administreres af sognepræsten. Ved udlån informeres formand, sognesekretær og regnskabsfører.

Ved privat brug betales 100 kr. pr døgn.

Man sørger selv for sengetøj, håndklæder m.m. og der gøres rent efter brug.

Lånes der en nøgle, skal der kvitteres for denne.

P.Gregor orienterede om tværkirkelig andagt for fred i Ukraine. Tirsdag den 5. april kl. 19.00 er der bøn for FRED I UKRAINE i Sct. Knuds kirke v/ p. Gregor.

Aftalen om omkostningsfordeling ved fælles præstebetjening er forhandlet færdig og underskrevet af de 2 menigheder.              

Menighedsrådet har udpeget Jeremi V. Kiruparajan som menighedens repræsentant i Sct. Knuds Skoles bestyrelse og Christian Gisler som suppleant.

Messe for 1. kommunikanter lørdag d. 30. april og taksigelsesmesse den 1. maj.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag d.23. februar 2022

Revideret regnskabet for 2021 blev gennemgået. Regnskab og budget blev vedtaget og fremlægges for menigheden ved kirkekaffe den 6. marts efter højmessen.

Aftale med Sct. Norberts Menighed om omkostningsfordeling mellem menighederne blev vedtaget. Aftalen sendes til godkendelse i Vejle.

Efter indbrudsforsøg og problemer med fremskaffelse af dele til vores nuværende låsesystem blev det bestemt, at der skiftes låsecylindere i kirken og Schüttens skole. Der er indhentet et pristilbud, og der indhentes et kontroltilbud, hvorefter arbejdet sættes i gang.

Der startes op med kirkekaffe igen. Der kommer snarest vievand i karrene. Håndsprit bibeholdes.

Der er d.d. to skriftlige tilsagn om opstilling til det kommende menighedsrådsvalg, og flere har vist interesse.

Der er brug for flere til at varetage praktiske opgaver i kirken. P. Gregor vasker selv småduge fra messen.

Ved privat brug af sognekontoret m.m. skal sognepræsten, p. Gregor spørges.

Jan Ophoff har jubilæum i april. P. Gregor vil orientere om, hvordan de 2 menigheder kan bidrage til festen.

Skoleleder Joachim G. inviteres til næste møde for at diskutere udskiftning af døre og vinduer i den gamle præstebolig og eventuel ny yderdør i ”den lille skole”.

Velkomstfest for de nye præster afholdes efter påske og inden sommerferien.

Joachim G. har tilbudt, vi kan bruge skolens nye lokaler (hotellet).

Følgende inviteres: Skolens ledelse, afdelingsledere samt bestyrelsen. Præsterne fra Michaelis Kirke, Trinitatis Kirke, Reformert Kirke og Apostolsk Kirke.

Der planlægges arbejdsdag lørdag den 7. maj kl. 9.00 til 15.00.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag d.19. januar 2022

Drøftelse af covid-19 situationen og restriktioner. – arealkrav er ophævet, men der fortsættes med mundbind og sprit.
Velkomstfest for præsterne udsættes.
Fastelavnsfest: Tøndeslagning i gymnastiksalen. Derefter sammenskudsgilde i Laden. Klaus hænger tilmeldingsseddel op. Lokalet klargøres, og der dækkes bord m.m. lørdag den 26. februar.
Dekoration af tønden: børn og en forælder under messen (prædiken).
Torsdag d. 10. februar bliver det afgjort om festen kan gennemføres. Bekendtgøres ved messen søndag d. 13. februar.
Valgstyrelsen til menighedsrådsvalget består af Lasse (formand) samt Kirsten og Klaus. De har lavet et opslag, der bliver hængt op, samt en lille info-seddel, som man kan tage med hjem. Valgliste fremlægges i menighedslokalet, så man sammen med en repræsentant fra valgstyrelsen kan kontrollere, om man er på listen.
Liste med kandidater fremlægges senere.
Frustration over det sene tidspunkt bispekontoret melder ud om den Synodale proces. Det er kort tid, vi som menighed har til at drøfte emnerne, og samtidig skal der afvikles et valg til menighedsråd og det i en Corona tid. Det foreslås, at man sammen med Sct. Norberts menighed drøfter emnerne.
JB har en aftale med DanmarkC TV om en tv-optagelse i kirken.

 

 

Menighedsrådsmøde fredag d.26. november 2021
Nytårsreceptionen søndag den 2. januar 2022 i menighedslokalet efter messen, vin, øl og sodavand, chips i bægre, småkager og kaffe.
Kommende menighedsrådsmøder: onsdag den 19. januar kl. 19.00, onsdag den 23. februar. kl. 19.00, onsdag den 23. marts. kl. 1900, onsdag den 6. april kl.19.00 fællesmøde og overdragelse med det nye menighedsråd
Planlægning af vigtige begivenheder for 2022.
Fastelavnsfest: Den 27. februar. med bl.a. tøndeslagning.
Høstfest: Dato aftales med Sct. Knuds Skole
Arbejdsdag: Dato aftales med Sct. Knuds Skole
Sankt Knuds fest: Arrangeres af det nye menighedsråd
Firmelse: der er p.t. ikke planlagt firmelse.
Første kommunion: Der er 1. kommunion i Sct. Norberts Kirke i Vejle lørdag den 30. april kl. 10.00 med efterfølgende Taksigelsesmesse for 1. kommunikanterne i Sct. Knuds kirke søndag den 1. maj.
Deponering af ting og sager på:
På Fredericia Museum: Der er p.t. bl.a. deponeret følgende: et stk. maleri af pater Conradus Weisz s.j. præst ved Sct. Knuds kirke. Døde af pest i København omk. 1711, 2-3 stk. missale romanun (alterbog) 1.stk. røgelseskar.
På Lokal Historisk Arkiv: nogle protokoller vedr. menighedsrådsmøder samt regnskaber i forbindelse med renovering af kirken og Brdr. Schüttens Skole.
Sct. Knuds Skole: har lånt nogle bemalede brædder fra Sct. Knuds Kapel 1687, en julekrybbe og et Mariabillede.
Katolsk Historisk Arkiv, Gl. Kongevej 15. Kbh.: har modtaget materiale vedr. Sct. Knuds menighed og Sct. Knuds skole: Den katolske menighed i Fredericia v/ Eduard Nissen særtryk af Vejle Amts Årbog 1962, 2 småskrifter: Schüttens Skole 1848- 1986, Sct., Knuds Skoles historie 1686- 1986 samt Fredericiabogen 2014, med bl.a. Sct. Knud Skoles historie 1686- 2014 Glimt og nedslag.
Nationalmuseet har meddelt, at de afleverer en „kasse“ med noter fra pastor Palle Burla. De har opbevaret noterne, og nu afleverer Museet det til Katolsk Historisk Arkiv i begyndelsen af dec. 2021.
Valg af valgstyrelse på 3 personer: Klaus, Kirsten og Lasse.
Der er velkomstfest for de 3 præster søndag den 30.januar i Laden efter messen kl.15. Det vil blive sammenskudsgilde.
Onsdagsmessen vil i december måned forme sig som en roratemesse.
Messetider ændres ikke på denne side af påsken.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 10. november 2021.
Præsteboligen i Vejle: planlægningen af ombygningen forventes at være afklaret, når finansieringen er på plads. Sct. Knuds menighed deltager ikke i finansieringen. Driftsomkostninger deles mellem de 2 menigheder jf. fordelingsnøgle.
Biskop Czeslaw Kozon har udnævnt p. Gregor til sognepræst i både Vejle og Fredericia for 5 år. P. Jakob og p. Julian er udnævnt til andenpræster.
Arbejdsdagen den 2. oktober forløb fint med 15 deltagere..
Det var en vellykket afskedsfest for Jan med mange deltagere.
Der holdes adventsfest den 5. december med gløgg og æbleskiver.
Messe i julen og nytår blev fastlagt.
Skolen låner kirke og menighedslokale i uge 49 og afholder Luciaoptog og krybbespil torsdag og luciaoptog og krybbespil samt gudstjeneste fredag.
Kirsten, Lasse og Lene opstiller julekrybbe.
Pastoralrådet har udskrevet valg til menighedsrådene søndag den 3. april 2022, og umiddelbart derefter skal der ske udpegning til pastoralrådet.
Menighedsrådet foreslår, at der vælges 5 personer til menighedsrådet. Der opfordres til, at der opstilles 5 personer, som giver et repræsentativt billede af Sct. Knuds menighed. Menighedsrådet nedsætter en valgstyrelse på 3 personer.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 29. september 2021

I forbindelse med præsteskiftet blev der drøfte udkastet til fordeling af omkostninger ved fælles præstebetjening – der arbejdes videre med spørgsmålet.

Fuldmagten til bank kontoen ved præsteskift – præstens fuldmagt overdrages til pastor Gregor.

Arbejdsdagen den 2. oktober 2021 – opgavelisten gennemgået og planlagt.

Planlægning af afskedsfesten for p. Jan Ophoff den 10. oktober.
Den 29.09 have 45 personer tilmeldt sig afskedsfesten.

Status på projekter.
Renovering af køkken – Afventer nyt tilbud fra Vordingborg køkken.

Orientering fra sognepræsten m.m. v/GP: Undervisning af 1. kommunion starter den 09. oktober i Fredericia.

Orientering fra formanden c/CG: Lasse har fået repareret låsen til kirkedøren, så tusind tak til Lasse.
Vi skal have fuldmagt til låsesystemet, og det har Lasse sat i gang, og han vil blive administrator for låsesystemet.

Kalender og vigtige datoer.
Datoen for næste møde er den 03. november, hvor adventsfesten planlægges og datoerne for møderne de næste 6 måneder planlægges.
Sct. Knuds Skole holder julemarked den 26. november kl 16.00.

 

 

 

Menighedsrådsmød onsdag den 8. september 2021

Fornyet samarbejdsaftale med Sct. Norberts Kirke.

Christian, Klaus og Sven har deltaget i møde med Sct. Norberts Menighedsråds omkring den fremtidige fordeling af udgifterne til præsteboligen i Vejle. Et foreløbigt udkast og eventuelle éngangsomkostninger til præsteskiftet blev gennemgået. Ikke alt er afklaret og intet er afgjort endnu.

Arbejdsdag onsdag den 2. oktober kl. 9.00.

Lejlighed/kirkekontor på 1. sal: rengøring (incl. vinduer).

Kirken: rengøring af loft, støvsugning og vask af gulv, tørre støv af.

Menighedslokalet: Vaske gulv, tørre støv af og rengøring af toilet.

Køkken: rengøring af køkken.

Udenfor: beskæring af træer og buske og luge.

Tilmeldingsliste er hængt op i kirken.

 

Afskedsfesten for p. Jan Ophoff den 10. oktober.

Arbejdsopgaver blev fordelt.

Tilmeldingsliste er hængt op i kirken, hvor folk kan tilmelde sig og skrive på hvad de vil medbringe af mad.

 

Status på projekter.

Fornyelse af guldet i bogstaverne over indgangsdøren til kirken er udført.

Nyindretning af badeværelse på 1. sal i Brd. Schüttens Skole: Hvis døren flyttes, skal brandskabet flyttes, og det kræver tilladelse fra slot- og kulturstyrelsen i Fredericia Kommune, så beslutningen er, at vi lader det være, som det er.

Renovering af køkken: enighed om design.

Orientering fra sognepræsten m.m. v/ p. Jan Ophoff

Håber på nye tilmeldinger til 1. kommunion.

De nye præster: Julian kommer i slutningen af september og Florian (Jakob) kommer i løbet af oktober.

Defekt afløbsrist til brønden er skiftet

 

Næste møde fremrykkes fra den 05. oktober til den 29. september med messe kl. 18.30 og mødestart kl. 19.00

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 11. august 2021

Skole og institutionsleder Joachim Grundtvig fra Sct. Knuds Skole deltog under først del af mødet.
Joachim gav en generel status over skolens situation her og nu. Der er fyldt op på alle årgange. Skolen er interesseret i et tæt samarbejde med menighed og præsterne.
Skolen opsætter kameraer ved skolens indgange ved Fynsgade, Gothersgade samt Sjællandsgade.
Skolen har arbejdsdag den 2. oktober.
Dårlige fuger i den gamle præstebolig giver fugtproblemer og flere af vinduerne er i dårlig stand. Døren mod Sjællandsgade i Lilleskolen bør udskiftes. Der udarbejdes et løsningsforslag.

Alle restriktioner for messeafholdelse er ophæves fra søndag d. 15.august 2021.

Arbejdsdag lørdag den 2. oktober kl. 9.00. Der vil blive ophængt seddel med arbejdsopgaver.

Firmelse i Sct. Knuds kirke d. 28. august kl. 15.00 ved biskoppen.
Reception for firmander d. 28. august.

Høstfest og festen for Sct. Knud den 12. september. Vi låner “Laden“ på skolen. Festen vil forme sig som et sammenskudsgilde. De indkomne penge vil blive brugt til indkøb af albaer til de nye præster.

Afskedsfest for p. Jan Ophoff den 10. oktober med sammenskudsgilde i “Laden“ på Sct. Knuds skole.

Fornyelse af guldet i bogstaverne over indgangsdøren til kirken sker i løbet af sommeren.

Nyindretning af badeværelse på 1. sal i Brd. Schüttens Skole afventer svar fra teknisk forvaltning og Slots- og kulturstyrelsen.

Køkkenet ved menighedslokalet renoveres med elementer fra Vordingborg køkken.

Gennemgang af opgaveliste.
Reparation af vinduet i kirken er bragt i orden.
Udskiftning af vandhane i tårnrum og i køkken på.1 sal er sket.
Trappe til 1. sal i Brdr. Schüttens Skole har fået en omgang olie.
Oprydning og færdiggørelse af varmerum ordnes på arbejdsdag.
Låsene fra gangen og ind til køkken og menighedslokale vendes, og dørhåndtag i indgangsdør fra Sjællandsgade ordnes.

Sven Jensen og Christian G. afholder møde med Tenna Mikkelsen fra Sct. Norbert menighed omkring den fremtidige fordeling af præsteudgifter og fremlægger et udkast til menighedsrådene.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 2. juni 2021

Status på foranstaltninger og regler pga. Corona.

Antal personer i kirken er hævet til 66 uden fællessang.

Kirkekaffe: Lene overtaget Leifs opgaver vedrørende kirkekaffe. Vi takker Leif for indsatsen.

Regnskabet frem til dato blev gennemgået. Der er stigende brug af mobilepay.

Restgælden på ca. 47.000 til bispekontoret på lån, der blev optaget til renoveringen af lilleskolen, indfries før tiden og tilbagebetales pr. 1. juli 2021.

Arbejdsdagen den 15. maj 2021var planlagt med for kort varsel.

De fremmødte rengjorde kirken og affald blev kørt bort. Ukrudt langs kirken mod Sjællandsgade blev ordnet.

Igangværende projekter:

Tilbud fra Trekantens Stenhuggeri, som også stod for renovering af gravsted for A. da Costa og maling af indskrift på Brdr. Skole, om forny guldet i bogstaverne over indgangsdøren til kirken blev accepteret.

Der arbejdes fortsat med ændring omkring wc på første sal i Schüttes skole og renovering af køkkenet ved menighedslokalet.

Opgaveliste:

Reparation af vinduet i kirken. Udskiftning af vandhane i tårnrum. Oprydning og færdiggørelse af varmerum, der fremstilles 2 ”låg”. Der findes en rist til kloakken ved indgangen til sakristiet.

Taksigelsesmessen i Sct. Norberts Kirke søndag den 27. juni i Vejle: Fra Sct. Knuds Kirke deltager menighedsrådsformand Christian med hustru og gudstjenesteleder Jeremi.

Orientering fra formanden: Ønskeligt med bedre kommunikation fra biskoppen.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 5. maj 2021

Status for afholdelse af messe pga. af Corona:

Antal personer i kirken er hævet til 66 personer – Fra 1. august ingen begrænsninger. Tilmelding aflyses og forsat ingen fællessang.

Kirkekaffe genoptages fra den 9. maj

Status på projekter: der arbejdes videre med de tideliger projekter

Der planlægges arbejdsdag til den 15. maj med følgende opgaver:

Hovedrengøring af kirke, sakristi, tårnrum, menighedslokale, toilet.

Oprydning og færdiggørelse af varmrum. Buske og bedet skal ordnes.

Sct. Norberts menighed og Sct. Knuds menighed får 3. nye unge præmonstratensere fra Tyskland.

Vejle holder afskedsmesse i Sct. Norberts Kirke søndag den 27. juni kl. 10.00 med efterfølgende reception. Menighedsrådet deltager.

Den 20.juli rejser p. Kerkhof og diakon Baudouin. til deres kloster i Averbode

Jan forlader os d. 1. nov.-21.

Vi holder afskedsfest for p. Jan den 10. oktober.

Orientering om Vincentgrupperne. Sct. Knuds menighed donerer kr. 1000 til deres arbejde.

Der holdes Sct. Knuds fest sammen med høstfest søndag den 12. september. 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 17. marts 2021

Status for afholdelse af messe pga. af Corona: forsat kun 18 deltager til messe                    

Anvendelse af den anonyme gave som menigheden har modtaget

Der indhentes tilbud på ny guldbelægning af indskriften over indgangsdør.

Der indhentes tilbud på nyt køkkenbord i køkkenet ved menighedslokalet.

Det blev også besluttet at nyindrette toilettet på 1. sal i Brdr. Schüttens Skole.    

Arbejdsopgaver                                                 

Rensning af tagrenden mangler

Der er oprette et rengøringshold til rengøring 1 gang om måneden

Menighedsrådsmøde dato, for det 2. halvt år 202:

Onsdag den 2.06. – 11.08. – 08.09. – 06.10. – 03.11. – fredag den 26.11.

 

Menighedsrådsmøde fredag den 5. februar 2021: aflyst pga. corona

 

Menighedsrådsmøde fredag den 25. januar 2021: aflyst pga. corona

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 25. november 2020

Status for afholdelse af messe pga. af Corona:

Forsangere bag i kirken.

Der vil være tilmelding til messerne den 24. og 25. december. Tilmelding via link fra hjemmesiden til Billetto – billetten skal medbringes.

Det blev aftalt, hvem der står ved døren til de pågældende messer. Der hænges skilt på kirkedøren med lukket, når der ikke lukkes flere ind.

Der bliver ikke afholdt adventsfest eller nytårsreception pga. corona.

 

I forbindelse med den anonyme gave, som menigheden har modtaget, indhentes der tilbud på følgende før anvendelse af pengene besluttes. Forslag:

Nye borde til menighedslokalet.

Forny guldet i bogstaverne over indgangsdøren til kirken.

Rensning af monstrans.          

 

Opgavelisten blev gennemgået:

Maling af trappen i tårnrummet – frivillige har malet trappe, gelænder og vægge – 1000 TAK

Fjerne spejle fra dør til præsteværelse – venter til foråret.

Rensning af tagrenden – en frivillig meldte sig.

Kalkning af kirketårn – der indhentes nyt tilbud.

Maling af gangareal og trappen i Bdr. Schütten skole – venter til foråret.

 

VisitFredericia besøger Sct. Knuds kirke alle adventslørdage kl. 13.45; dvs. den. 28. november, den 5., 12. og 19. december. Turen ledes af Jan Jessen, der er historiker og guide hos VisitFredericia.

Menighedsrådsmødet den 15. januar flyttes til kl. 8.30 – 11.00.

Med hensyn til firmelse i april arbejdes der med flere modeller.

Afskedsfest for p. Jean Ophoff, O.Præm. den 26./ 27. juni. Mere herom senere.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 23. oktober 2020

Sven Jensen regnskabsfører deltager under punkt omkring økonomien.

Regnskabet for de første 3 kvartaler blev gennemgået. Der har været en stigning i kirkeskatbetalingen, men ikke nok til at dække faldet i indtægter fra såvel kollekter som lyssalg der er faldet pga. af restriktionerne omkring messeafholdelse.

På baggrund af god likviditet blev det besluttet at indfri et lån hos Ansgarstiftelsen på 62.962.

Coronasituationen blev drøftet, herunder beredskabsplan i tilfælde af smitte hos en messedeltager eller præst.

Det er vigtigt, at der luftes ud, husk at spritte, husk at holde afstand, det anbefales at søge smittestop på sin app. Kirkekaffen er suspenderet indtil videre, p. Jan Ophoff informerer menigheden. Det fungerer fint med forsangerne.

Arbejdsdagen den 10. oktober forløb fint. Man efterlyser flere deltagere til næste arbejdsdag lørdag den 7. november. Opgaver: Rengøre varmerum, trapperum v/tårn, rette stensætning ved sti i haven, fjerne plastplade fra det gamle alter, beskærer buske i havebed m.m.

Skt. Knuds fest og høstfest den 27. september blev en fin fest. Der indkom 8.000. kr.

Maling af trappen og kalkning af tårnrummet afventer bedre tider

Menigheden har modtaget en gave på kr. 12.500. Det overvejes, om der skal købes nye borde til menighedslokalet eller forny guldet i bogstaverne over indgangsdør til kirken.

Firmelsesundervisning efter søndagsmessen. Der er 1 førstekommunikant.

P. Jan Ophoff vil foreslå biskoppen, at 13 af firmanderne fra Sct. Norbert firmes i Sct. Knuds kirke.

Julemarked på Sct. Knuds skole er aflyst pga. covid-19.

Museet har været på besøg i kirken. Kirken vil blive præsenteret på museets hjemmeside.

Skolens julemarked og skolens krybbespil er aflyst. Julefrokost ligeledes aflyst.

Adventsfest samt nytårsreception afgøres på mødet den 23. november. Der er fastelavnsfest søndag den 14. februar  

Planlagte mødedatoer for menighedsrådet i 2021

15. januar kl. 19.00 – 21.00

5. februar kl. 8.30 – 10.30 / regnskab og budget

17.marts kl. 19.00 – 21.00

9. april kl. 08.30 – 10.30 

9. maj kl.19.00 – 21.00

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 9. september 2020

Gennemgang af foranstaltninger og regler i forbindelse med corona.

Der må være 66 personer i kirken i forbindelse med messe og kirkelige handlinger.

Menighedsrådet drøftede muligheden for sang i forbindelse med messen. Der rettes henvendelse til en række sangere, der på skift kunne synge i forbindelse med messen.

Høstfest og Skt. Knuds fest den 27. september 2020 blev planlagt og afholdes under gældende corona forskrifter.

For at sikre økonomien i vores menighed blev der opfordret til at gøre opmærksom på kollekt i forbindelse med messen.

Arbejdsopgaver: der bliver indhentet nyt tilbud på kalkning af tårnrummet og automatisk klokkeringning udskydes til bedre tider.

Der er ingen 1. kommunikanter. Der er 5 firmander, 3 børn og 2 voksne

 

Menighedsrådsmøde fredag den 14. august 2020

Skoleleder Joachim Grundtvig fra Sct. Knuds Skole og Børnehave deltog i første del af mødet.

På grund af corona har skolen aflyst høstfest, andagter i kirken, morgensang og deltagelse i kulturnat.

Forslag: Nye elever indbydes til at besøge Sct. Knuds kirke og høre om den.

Præstegård: Der er stadig problemer med udluftning fra krybekælder. En løsning kunne være at installere elektrisk udluftning.

Vedr. væg ved ”Den lille skole”: renses for at stå i rå Flensborgsten.

Skolen arbejder med at forbinde alle bygninger med nye it-kabler.

Status og corona restriktionerne blev gennemgået.

Høstfest og festen for kirkens navnehelgen Knud d. Hellige d. 27. september. arbejdes der videre med på menighedsrådsmødet mødet den 9. september.

Kirkens økonomi blev drøftet. Pga. corona krisen, er kollekten faldet. Det ville være skønt, om alle betalte kirkeskat. Det ville sikre menigheden en stabil indtægt.

Arbejdsopgaver blev gennemgået.

Døre mod havesiden er blevet malet. Der er opsat dueværn ved luger i kirketårn.

Museet spørges om de vil overtage nogle af de aflagte messehagler fra sakristiet på 1. sal.

Der indhentes alternativt tilbud på automatisk klokkeringning med kun en klokke.