Mødeorientering fra menighedsrådet

Referatet fra menighedsrådsmøderne bliver ophængt på tavlen i menighedslokalet. Herunder nævnes vigtige punkter fra møderne.

 

 

Menighedsrådemøde 15. maj

Vedligehold og igangværende sager

Vinduer i præstegården: Klaus har været i kontakt med skolelederen Joachim og aftalt, at vinduerne skal laves i efterårsferien. En præcis dato vil blive annonceret senere. Vi har brug for frivillige fra menigheden. Når datoen nærmer sig, vil vi udarbejde en mere detaljeret plan.

Varmeanlæg i kirken: Klaus har forsøgt at komme i kontakt med VVS, men har indtil videre ikke fået svar. Vi afventer stadig en tilbagemelding.

Korset på kirkegården: Vi har brug for stærke hænder til at tage korset ned. Artur, Lasse og Klaus har tilbudt deres hjælp. På arbejdsdagen skal vi også finde inskriptionen til korset.

 

Orientering fra præsten

Pinsedag: Der er RoyalRun, og kirken vil være åben fra kl. 10-16.

Tak til Martin: Martin stopper som sakristan, og vi er meget taknemmelige for al den hjælp, han har bidraget med.

Optagelse af Brian: Brian blev optaget i kirken sidste søndag.

Påske katekesen: Påske katekesen gik rigtig godt, og vi ønsker at fortsætte med dette. Næste katekse finder sted d. 16 juni ifb. med kirkekaffen.

 

Orientering fra formanden

Jubilæum: Ester, Klaus og Joachim har afholdt møde omkring jubilæet. Joachim vil gerne tage kontakt for at få et tilbud på mad til receptionen. Kontorpersonalet fra skolen, som inkluderer en uddannet grafiker, vil lave en plakat om jubilæet.  

Skolebestyrelsen: Menighedsrådet udpeger Klaus som bestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen. Christian fortsætter som suppleant.

Særlig kollekt: På søndag er der særlig kollekt for Ukraine.

På arbejdsdagen: Husk at kigge på korset der hænger i sakristiet.

 

Kommende arrangementer

Fælles arbejdsdag: Dejligt at se folk tilmelde sig. Det er ikke nødvendigt at gøre rent i præstelejligheden, da der ankommer gæster samme weekend som arbejdsdagen.

Valfart til Øm: Dejligt at se folk tilmelde sig. Der er stadig masser pladser i bussen, så flere må meget gerne tilmelde sig.

Eventuelt:

Nye alterduge skal bestilles.

Næste menighedsrådsmøde d. 12. juni. 

 

 

Menighedsrådsmøde 24. april

Økonomi: Kvartalsregnskab var udsendt før mødet.

Vedligeholdelse og igangværende projekter

Korset på kirkegården: Der er taget kontakt til Malergården Fredericia angående Kristusfigur. Malerarbejdet er omfattende og indebærer flere grundelementer, som udgør en samlet udgift på 15.000 kr. Demontering, levering, afhentning og genmontering skal menigheden selv sørge for. Der er i enighed besluttet at gennemføre projektet. Der aftales nærmere med Malergården. 

Stolestager: Tilbud fra DSN på 14.422,50 kr. blev godkendt. Klaus bestiller 22 sæt stolestager med både lysholdere og blomstervaser.

Regn på loftet: Dette skal kigges på kirkens tag af professionelle øjne.

Varmeanlæg: Der tages kontakt til Mammen vvs angående gennemskylning af anlægget i kirken.

 

Orientering fra præsten

Bus til ØM valfart den 2. juni. Turen går fra Fredericia Banegård kl. 9.00 over Vejle til ØM. Pris: 100 kr. voksen og 50 kr. barn. Meddeles i kirken og der ophænges tilmeldingslisten.

 

Orientering fra formanden

Høstfest: d. 06/10 kl. 10:00. Høstfest og formålet med indsamlingen, stolestagerne, meddeles i kirken.

Første kommunikanter: Der gives en lille gave. 

Sct. Knuds fest: Afholdes ikke i år

 

Kommende arrangementer

Arbejdsdagen: Listen er ophængt

Jubilæumsudvalget: Referat er sendt til menighedsrådet

 

 

Menighedsrådsmøde den 20. marts 2024

Vedligeholdelse og løbende sager:

Vinduer i præstebolig – intet nyt.

Mulighederne for stolestagere til kirken er undersøgt, og menighedsrådet er enige om, at det er en fornuftig investering. Derfor er det besluttet at anvende pengene fra høstfesten i 2024 til dette formål. Vi begynder med 11 stolestager, hvilket vil give én til hver anden bænk.

 

Orientering fra præsten

Den russisk-ortodokse menigheds brug af kirken: Drøftet udlån af kirken til Russisk-ortodokse menighed, umiddelbart findes der ingen grund til at lave om i nuværende situation.

 

Orientering fra formanden

Vi har modtaget plakater til ophæng, som omhandler både kirkeskat og Valfart til Lourdes.

 

Kommende arrangementer

Arbejdsdag: Der er lavet tilmeldingsliste + opgaver til ophæng.

Tur til Øm: Vi siger ja tak til busselskabet. Prisen vil være 100 kr pr. voksen + 50 kr pr. barn for at køre med bussen til Øm og tilbage.

Tur til Averbode: Tilmeldingen er startet.

350 års fejring: Arbejdsgruppe indkaldes til møde d. 10 april. Bedes om at lave referater og videresende til menighedsrådet.

 

 

Menighedsrådsmøde den 28. februar 2024

Regnskab og budget:

Årsregnskab for 2023 og budget 2024 blev godkendt.

Bispedømmets fællesforsikring, som vi tilsluttet os, viste sig at være et lidt for godt tilbud, så fremover er der en selvrisiko på skaderne.

 

Vedligeholdelse:

Korset på kirkegården:. Corpus og det gamle kors tages ned og arbejdet med det nyt kors påbegyndes. Det undersøges, hvordan corpus skal renoveres.

Vinduer i præsteboligen.. Der er blevet drøftet farve af døre og vinduer i præsteboligen. Døren på lilleskolen skal have samme farve som de øvrige.

 

Meddelelser fra præsten:

Der er startet en ny konvertit til undervisning.

Menighedslokalet er ikke helt ideelt til foredrag, der arbejdes på en løsning.

Datoerne for de kommende foredrag vil blive annonceret i det kommende sogneblad og arrangeres i forbindelse med kirkekaffen.

Til Pinsegudstjenesten på kastellet kan menighedens præster desværre ikke deltage.

 

Meddelelser fra formanden:

Vellykket Fastelavn arrangement. Tak for hjælpen til dem der bidrog.

Bispedømmets henvendelse: Menighedens medlemmer opfordres til at sende deres mailadresser til bispedømmet, da porto er steget med ca. 90%.

Kommende arrangementer

Arbejdsdagen i kirken: 25. maj fra kl. 9.00 til ca. 13.15.

Turister besøg kirken: Den 25. maj kl. 15.00.

Øm valfart: Der arrangeres en fælles udflugt for menighederne fra Sct. Knuds og Sct. Norberts kirke til Øm.

350 års fejring d. 15. december: Der sendes invitationer ud til tidligere præster. SNU lokalforening vil gerne arrangere et børneprogram i samarbejde med de øvrige frivillige i DUK. Der er stadig plads til flere i arbejdsgruppen.

Datoer for kommende menighedsrådsmøder: 20. marts, 24. april, 15. maj, 12. juni, 28. august, 25. september, 23. oktober og 29. november.

 

 

Menighedsrådsmøde den 17. januar 2024

Samarbejdet mellem skole og kirke

Gode tætte dialoger vigtige, blive skarpere for eks. ang. arrangementer, vi er meget velkomne til at benytte skolens faciliteter, blot være i god tid med evt. booking af lokaler. 

Det kirkelige:  krybbespil, Luciaoptog og høstfest. Skolemesser. Grundet stort elevtal behov for 5-6 messer, løsning evt. udendørsmesser. Vigtigt at fastholde vores sammenhængskraft. Præst synlig på skole.

 

Vedligeholdelse

Præstegården: Nye udvendige trapper i præstegård laves af granitlignende blokke. Tilbud fra Rationel på nye vinduer og døre. Skolen dækker arbejdsløn. Præstegård fuges, arbejdet udføres af skolen. Rækværk på fr. altan sandblæses. Maling, Lasse laver farveprøve. Klaus er menighedens kontakt til skolen.

Korset på kirkegården: Tilbud fra Ussing accepteres. Lasse rengør korpus.  

Varmen i kirken: Alt er korrekt isoleret. Varmeveksler skiftet. Slam i rør, som rengøres og skylles igennem til sommer. Klaus undersøger, hvilke rør, der er tale om.

 

Meddelelser fra præsten

350-års jubilæum drøftedes. Jubilæet tages op på senere møde.

 

Meddelelser fra formanden

Kan man gøre kirken mere synlig? Opslagstavle bør benyttes. Kirketider i Elbo Bladet.

Bibelselskabet støttes med 500 kr. da vi ikke afholdt messe 1. januar, som er kollektdag for Det danske Bibelselskab.

Optælling af frivillige arbejdstimer. Krav fra forsikring. Ny revisor.

Kommende arrangementer: Fastelavnssøndag: Natalia spørges. Arthur laver tilmeldingsliste. Tønder og andet forefindes fra sidste år. Tøndeslagning og fællesspisning. Messe kl. 15.  

Forslag om påske arrangement, dato for arbejdsdag.

 

Eventuelt

Det er vigtigt, at når vi laver en tradition, at vi så fastholder den fremover.

Debat om tidspunkt på messe juleaften

 

 

Menighedsrådsmøde den 11. oktober 2023

Vedligeholdelse.

Vinduer i præstebolig: Projektet er nu sat i gang. Menigheden og skolen arbejder sammen på projektet, og vi afventer et tilbud.

Korset på kirkegården: Klaus har talt med lærere fra teknisk skole. De har besluttet, at da vi allerede har fået et tilbud fra Ussing Tømrer, skal de først spørges, om de er villige til at afgive projektet, før det tildeles skolen. Hvis ikke, vil tømreren udføre arbejdet. Det er mest sandsynligt at begge parter først kan påbegynde arbejdet næste år.

 

Kvartalsregnskab 01.01.23 – 30.09.23

Indtægter: Menighedsindtægter er på niveau med sidste år, men lidt under budgetteret. Kirkeskatten er steget lidt men egen kollekter og lysfald er faldet.

Udgifter: Bygningsomkostninger ligger under sidste år, primært pga. mindre udgifter til vedligeholdelse og lavere forsikringsomkostninger. Andre omkostninger ligger på niveau med sidste år hvis der tages højde for enkelte engangsudgifter.

Samlet menighedsresultat er et mindre underskud.

Udlejningen har et overskud ca. 50% over sidste år, dette skyldes dels lavere betaling for forsikringer og der i 2023 ikke er afskrivninger på tidligere bygningsarbejder – disse blev endeligt afskrevet i 2022

 

Orientering fra præsten

Datoer for synoden er fastlagt til d. 7. og 21. januar. Disse dage falder på 1 og 3 søndag i måneden, og derfor vil møderne blive afholdt i forlængelse af kirkekaffen efter messen.  Præsterne har ansvaret for at faciliteter synoden i menigheden, og synoden vil blive annonceret tydeligt i kirken.

Der udarbejdes en plakat for synoden, som vil blive ophængt i kirken.

 

Orientering fra formanden

Høstfesten: Tusind tak til alle fra menigheden som deltog i dette arrangement. Det var en vellykket begivenhed, med en imponerende indsamling. Auktionen indbragte 10.210 kr., hvilket betyder, at menighedens indsamling til korset nu beløber sig til 36.411 kr. Med stor glæde og taknemmelighed kan vi meddele, at vi går i gang med projektet omkring korset. Tak til alle for jeres støtte og engagement.

 

Kommende arrangementer

28. oktober – Arbejdsdag: Der udarbejdes en tilmeldingsliste, som vil blive opsat i kirken. Arbejdsdagen begynder kl. 9:00, og messen i forbindelse med arbejdsdagen vil finde sted kl. 13:00.

1. december – Skolens julemarked: Hele menighedsrådet er inviteret til at deltage i denne begivenhed. Vi vil først samles til et kort møde i menighedslokalet kl. 17:00

17. december: – ved kirkekaffen: Firmanderne/SNU kommer til Fredericia for at sælge hjemmelavede småkager. Indtægterne vil gå til et projekt i Sankt Vincent Grupperne.

 

 

Menighedsrådsmøde den 19. september 2023

Vedligeholdelse

Vinduer: Der har været holdt møde med en tømmer og repræsenter fra menigheden og skole hvor man gennemgik præsteboligen. Der er blevet besluttet, at alle vinduer og døre skal udskiftes, med undtagelse af tagvinduet. Der er en dør, hvor gelænderet skal repareres, og et gitter ved en anden dør skal tages ned og renoveres. Desuden skal indgangsdøren til Lilleskolen udskiftes. Tømreren undersøger forskellige muligheder med hensyn til design og pris, og vi forventer at høre tilbage fra ham snart.

Kors: På den lokale TV-station, Danmark C TV, planlægges der en udsendelse på YouTube til lørdag, omkring korsets behov for renovering og økonomisk støtte til dette. Se her

Teknisk skole har udtrykt interesse i projektet og mener, at det er spændende. Det er dog vigtigt at bemærke, at når skolen engagerer sig i sådanne projekter, må lokale håndværkere ikke overtage opgaven fra skolen. Hvis Teknisk skole får tilladelse, vil de først kunne påbegynde arbejdet næste år. De vil vende tilbage med en endelig beslutning i den henseende.

Vi vil også informere menigheden om dette projekt i forbindelse med søndagens meddelelser og håber, at dette vil motivere dem til at bidrage økonomisk til det. Indsamlingen fra høstfesten vil gå til dette formål.

Bispekontoret har godkendt indsamlingen, og det er muligt at trække bidraget fra, hvis man ønsker at give et større bidrag.

Ude areal: Vi søger efter personer til at tage sig af udearealet, og det ville være fantastisk hvis flere kunne hjælpe til. Opgaverne omfatter vedligeholdelse af området udenfor, fortovet, haven og blomsterne. Dette vil blive annonceret højt efter søndagsmessen, og alle, der ønsker at deltage, kan henvende sig til enten Klaus eller præsten.

 

Orientering fra præsten

Alterdug: En vigtig betingelse er, at der ikke må hænge dug foran alteret. Det bemærkes, at designet er inspireret af triumfbuen og symboliserer åbenhed.

Synode: Bispedømmet har nu foreslået afholdelse af to møder for at tage fat på denne vigtige opgave. Der er også blevet udarbejdet en vejledning til, hvordan disse møder kan gennemføres. Det er nødvendigt at finde to datoer, begge inden d. 14. februar. Møderne bliver integreret i vores kirkekaffe-arrangementer. Hvor vi samles for at drøfte spørgsmål og emner. Der vil være fælles bøn, efterfulgt af gruppe inddeling eller forbliver samlet afhængigt af antallet af deltagere. Under mødet vil spørgsmålene blive besvaret og noteret. Det andet møde vil være en sammenfatning af hele processen, hvor vi udarbejder en syntese, der sendes til bispedømmet.

Synoden fokuserer på vores egne muligheder som menighed, vores styrker og svagheder. Vi vil også diskutere emner som deltagelse, fællesskab og mission. Datoerne for disse møder vil blive offentliggjort, og alle er velkomne til at deltage. Disse møder finder sted i januar måned.

 

Orientering fra formanden

Tilmelding til arrangementer: Valfartsturen til Odense måtte desværre aflyses. Vi fremhæver vigtigheden af at udarbejde detaljerede lister med overblik til fremtidige arrangementer. Det er afgørende, at vi informerer alle i god tid om de kommende arrangementer og gør tilmeldingslisten tilgængelig i god tid før arrangementet. Vi bør også øge reklameringen og starte den tidligere. Jo tidligere vi begynder, desto bedre.

Pengeanbringelse. Det er besluttet at anbringe en del af vores indestående i banken på en opsparingskonto, der tilbyder en lidt højere rente.

Årlige kampagne for kirkeskat: Bispedømmet vil lancere den årlige kampagne for kirkeskat, der er udarbejdet et udkast til et brev som skal sendes rundt i menigheden med opfordring til at betale kirkeskat. Desuden vil informationen blive inkluderet i sognebladet, der laves en blanket som ophænges i Kirken

Opslagstavlen: Nøglerne er fundet. Hvis man har særlige ønsker for hvad der kan komme som opslag er man velkommen til at kontakte P. Gregor. P. Gregor undersøger hvad der kan komme op på tavlen.

Særkollekt: Næste særkollekt er d. 24 september, og er dedikeret til Katolsk Menighedspleje. Katolsk Menighedspleje opererer i hele bispedømmet og yder økonomisk støtte til trængende personer.

Kommende arrangementer

Høstfest: Finder sted d. 1 oktober. Joachim har vist det øverste rum på skolen, som er i fantastisk stand og veludstyret til høstfestens formål. Tilmeldingslisten er blevet ophængt, og vi opfordrer alle til at reklamere for høstfesten. Lørdag d. 30 kl. 11:00 vil menighedsrådet mødes for at hjælpe med borddækning.

Arbejdsdag: Finder sted d. 28 oktober. Vi laver en tilmeldingsliste, der vil indeholde information omkring dagen samt arbejdsopgaver. Dagen starter med fælles morgenmad kl. 9:30, og vi afslutter med en messe kl. 13:30.

 

 

Menighedsrådsmøde den 16. august 2023

Økonomi: Periodens indtægter på 72.240. I forhold til sidste år er brutto kirkeskat steget med 8,1%, men lyssalg er faldet med 40,1% og egne kollekter er faldet med 12,7%. Stigningen i kirkeskat har ikke kunne opveje faldet i egne indtægter. Der ses på muligheden for at placere likvide midler til en bedre rente

Vedligeholdelse

Vinduer: Der er ingen ny udvikling vedrørende dette projekt,.

Kors: Klaus har kontaktet Elbobladet og DanmarkC TV, vedr. et indslag om korsets nødvendige renovering. Ellers er der intet nyt.

Køkken: Køkkenet er blevet færdiggjort. Det er nødvendigt at anskaffe hylder til køkkenet. Tusind tak til alle der har hjulpet.

Orgeleftersyn: Orgelet er i fin stand. Orgellågerne bør stå halvt åbne, når der ikke spilles på det.

Orientering fra præsten:

En gruppe præster vil besøge Fredericia i forbindelse med præsternes studieuge. Præsterne afholder messe i kirken med efterfølgende foredrag.

Orientering fra formanden:

Efter kontakt med bispekontoret og datatilsynet vil der fremover kun blive offentliggjort navne og billeder i sognebladet med samtykke fra involverede personer.

Nøgler til opslagstavlen er blevet fundet, så vi nu kan benytte den.

Svetlana har taget kontakt til Klaus og tilbudt sin hjælp til julemessen. P. Gregor vil tale med Svetlana og aftale nærmere.

Kommende arrangementer

Sankt Knuds fest, valfart d. 03/09: I anledning af Sct. Knuds fest ønsker vi at invitere hele menigheden til at fejre den hellige Knud med en valfartstur til Odense. Der bliver lavet en transportliste, hvor man kan anføre behov for eller tilbud om transport. 

Høstfest d. 01/10:  Traditionen tro vil høstfesten afholdes efter søndagsmessen kl. 10.00 med sammenskudsgilde i Laden og efterfølgende auktion. Der opsættes tilmeldingsliste.

Arbejdsdag d. 28/10: Arbejdsdagen forløber også som sædvanlig med fælles morgenmad kl. 09:00. Der vil være messe kl. 13.00.

Eventuelt

Alterdug: Angelika har givet udtryk for ønsket om at udskifte alterdugene, de begynder at fremstå gamle og plettede. Hun tilbyder sin hjælp til at finde passende duge eller undersøge muligheden for at få dem skræddersyet efter ønske. P. Gregor vil tale med Angelika om dette.

 

  

Menighedsrådsmøde den 14. juni 2023

Vedligeholdelse:

Nye vinduer i den gamle præstebolig. Afventer svar fra Joachim Grundtvig.

I køkkenet ved menighedslokalet er der blevet monteret nye køkkenelementer, og der vil komme nye hylder op.

Orientering fra præsten:

Ømvalfarten var en stor succes, og der var fin deltagelse fra Fredericia og Vejle menigheder. Til næste år ønskes det, at der arrangeres fællestransport for menighederne.

Opslagstavlen ved fortovet ønskes taget i brug. Skolen vil blive kontaktet vedr. nøgle dertil.

Orientering fra formanden:

Der er kommet afslag på begge ansøgninger om støtte til renoveringen af korset på kirkegården. Der arbejdes fortsat på udskiftning af korset.

For at finansiere projektet vil følgende tiltag blive iværksat:

Der er afsat 15.000 kr. til det.  Overskuddet på ca. 10.000 kr. fra køkken-projektet overføres til det nye kors. Der vil blive startet en indsamling i menigheden i forbindelse med høstfesten d. 1. oktober. Alle donationerne fra festen vil gå til projektet.

Kommende arrangementer:

Sankt Knuds fest den 3. september

Festen starter med messe kl. 10.00 i Fredericia. Efter messen fortsætter vi til Odense, hvor vi alle mødes foran Sct. Knuds domkirke. Der vil være mulighed for samkørsel, og der vil blive ophængt en liste til tilmelding, Vi håber på hjælp fra dem, der kan bidrage med kørsel til dem, der har brug for det.

På nuværende tidspunkt ved vi, at der vil være andagt i domkirken og fællesspisning i parken i Odense C. Derfor håber vi, at alle kan bidrage med noget mad til vores udflugt. Hvis vejret ikke tillader udendørs spisning, vil vi kontakte Sct. Albani kirke angående muligheden for at låne et lokale. Et detaljeret program for dagen vil komme, når vi nærmer os datoen.

Høstfest den 1. oktober:

Høstfesten vil forløbe traditionelt – med sammenskudsgilde og auktion. “Laden” vil blive reserveret. Donationerne vil gå til korset på kirkegården.

Eventuelt:

Orgelets placering i kirken blev drøftet. På nuværende tidspunkt forbliver det, hvor det står.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 10. maj 2023

Køkken: Køkken er bestilt og koster lidt over 12.000 kr. De første dele bliver allerede afhentet i næste uge, og bliver samlet af frivillige fra menigheden engang i juni.

Vinduer i præstebolig: Der afventes svar.

Udhængsskab v. tårnet: Dette bliver en opgave til arbejdsdagen. Foldere og plakater med information omkring kirken ophænges.

Træ ved tårnet: Træet bliver flyttet til et andet sted i gården, hvor det stadig er let tilgængeligt for skolen og står i sikkerhed.

Private møbler i sognekontoret/lejligheden.  Møblerne venter fortsat på afhentning. Når møblerne engang bliver fjernet, vil der tages stilling til, hvordan lejligheden skal indrettes.

Korset på kirkegården: Der er intet svar fra de mulige sponsorer. Hoffmannsminde afholder møde d. 11/05, derfor bliver dette punkt taget op igen til næste menighedsrådsmøde.

Ekstra bord i menighedslokalet: Natalia afventer svar fra en mulig kilde. Bordet vil give ekstra plads i rummet til de mange mennesker, der kommer til kirkekaffen, uden at det tager hele pladsen i rummet.

 

Orientering fra præsten

Det har været en god firmelse med omkring 50 tilstedeværende. Præsten takker alle for hjælpen omkring firmelsen.

Det ser ud til, at der er mange kommende firmander i 2024 både i Fredericia og Vejle. Derfor er der allerede aftalt med biskop Kozon, at firmelsen finder sted i begge menigheder.

Billedet af Den Barmhjertige Jesus ønskes at forblive ved læsepulten indtil Pinsen.

 

Orientering fra formanden

En norsk kunstner har henvendt sig til menigheden med et tilbud omkring et multimedie stykke om hele Markusevangeliet. Hvis der er nogle interesseret i at høre mere om dette, kan Klaus videresende mailen. Kirken vurderes dog for lille til koncerter. I fremtiden kunne man evt. tænke sig oplæg eller foredrag.

Valfarten til ØM bliver afholdt søndag d. 4. juni. Dette anbefales til alle fra menigheden. En mulig transportliste kan ophænges, hvis der er nok interesserede. Det er en spændende dag, hvor katolikker fra hele Fyn og Jylland bliver forsamlet til fejring og messe med biskop Kozon. Derudover er det et godt tilbud for 1. kommunikanterne og børn i menigheden, da der vil være spændende aktiviteter og leg i DUK-boden.

 

Kommende arrangementer

Arbejdsdag d. 13/05: Arbejdslisten er lavet, og den eneste tilføjelse er, at buske skal beskæres, billeder skal hænges op, og de nye labels til salmebøgerne klistres i. 

Skt. Knuds fest: Afholdes d. 3. september, hvor fejring og messe begynder i Fredericia, og derefter går turen til Odense, hvor vi vil besøge Den Hellige Knuds grav i Domkirken.

Høstfest: Afholdes d. 1. oktober muligvis i ”Laden” eller skolens nyrenoverede lokale.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 19. april 2023

Økonomi: Kvartalsregnskabet blev gennemgået. Periodens indtægter på 36.343 er 3% under budgettet, men 11% over samme periode sidste år. Kirkeskat har haft en pæn stigning, men kollekter og salg af lys er faldet ift. samme periode i 2022.

Køkken: Nyt køkken er valgt og skal bestilles. Pris i alt 14.600 kr. Der er omkring 2 ugers leveringstid.

Vinduer i præstebolig & træ v. tårnet: Mail til Joachim er afsendt, men vi afventer fortsat svar.

El-skade i præstebolig: El-skaden er repareret. Sven har betalt regningen, og faktura er sendt til forsikringsselskabet.

Udhængsskab v. tårnet: Det er en god ide at fylde udhængsskabet ud, da det ikke gavner at have et tomt skab. Derfor drøftes ideen om at hænge turist-informationer og laminat op i skabet.

Møblering af sognekontoret/lejligheden + mere plads i menighedslokalet: Dette bliver der set på med tiden. Det er en god idé at købe brugte møbler. I menighedslokalet ønskes et ekstra bord, da der er pladsmangel til kirkekaffen. Mange må stå op eller sidde ved siden. Mulighederne er: ét ekstra bord eller tre ens borde.

Korset på kirkegården: Klaus har ringet til Hoffmannsminde, intet svar før midt imaj, hvor de afholder møde. Derudover er der blevet afsendt en ansøgning til STG’s Gavefond.

Orientering fra formanden:

De gamle påskelys: De er indviet og må ikke smides ud. Man kunne derfor se, om det kan tændes ved Jomfru Maria statuen. Dette undersøges på arbejdsdagen.

Krydstogtskibe ankommer følgende datoer: 3/6, 9/6, 24/6, 6/8, 13/8, 23/8, 21/9.

Kommende arrangementer:

Firmelse d. 06/05 kl. 09:00. De nye firmander modtager en mindegave. Søndag d. 07/05 er der taksigelsesmesse og velsignelse af firmandernes religiøse gaver, samt kirkekaffe som normalt.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 22. marts 2023

Renovation af køkken: Der blev præsenteret 3 mulige designs, hvoraf 1 blev valgt. Der er afsat 25.000 kr. til dette projekt, hvilket tyder på at der kommer et økonomisk overskud. 

Kirke: alter + kirkebænke: Drøftes til et kommende menighedsrådsmøde.

Korset på kirkegården: Hoffmannsminde har svarfrist indtil d. 1. april. Dette punkt vil blive drøftet til næste møde.

Vinduer: Intet hørt.

El-skaden: Nuværende status er, at elektriker skal afholde møde med relevante folk. Projektet skrider langsomt fremad.

Der drøftes, hvor vigtigt det er at sætte fokus på at have klare aftaler og retningslinjer for, hvordan man efterlader kirken efter lån af den og dens lokaler.

 

Orientering fra præsten: 

Den stille uge og påske: P. Gregor undersøger, hvem der tager de liturgiske læsninger.

Korset skal tildækkes søndag d. 26. marts.

Antændelse af bål påskenat. Der findes en hjælper.

Palmesøndag: Det undersøges, hvem der ordner blomster, og om pgl. evt. kan hjælpe med at klippe grene til messen.

 

Orientering fra formanden:

Tidligere revisor takker for opmærksomheden.

Der mangler frivillige hjælpere til Ømvalfarten, som foregår søndag d. 4. juni. Hjælpen søges til mange forskellige arbejdsopgaver.

 

Kommende arrangementer:

Arbejdsdag d. 13. maj: Tilmeldingsliste bliver lavet og hængt op af Artur. Præsten & formanden sørger for at meddele om dette arrangement. Messe bliver fejret af præsten kl. 13:00, når arbejdsdagen er slut. 

 

Eventuelt:

Til næste møde onsdag d. 19. april.

Firmelsen d. 6. maj.

Arbejdsdagens opgaver.

Næste halve års kalender skal planlægges.

Høstfest & Skt. Knuds fest.

Indretning af præsteboligen

 Der står nogle private møbler i sognekontoret/lejligheden. Ejeren ønsker disse tilbage og vil afhente dem ved lejlighed.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 15. februar 2023

Økonomi.                                                                                            

Årsregnskabet og budget 2023 blev gennemgået og godkendt af menighedsrådet.

Der er budgetteret med en lille stigning i indtægterne. Der forventes lavere omkostninger til forsikringer, men højere til el og varme.

Der vil blive bragt et sammendrag af regnskabet i sognebladet, og det vil blive fremlagt til kirkekaffen den 5. marts.

Vores revisor holder og vil modtage en gave som tak for al den frivillige indsats gennem årene og det gode samarbejde. Dette er vi meget taknemmelige for.

Vi søger en ny frivillig revisor til menigheden.          

Vedligeholdelse:                                                                                                        

Vinduer i præsteboligen: I uge 8 kommer en tømrer og gennemgår vinduerne sammen med skolelederen Joachim, og der vil blive fremsendt et tilbud til os. 

Tagrender: Der er foretaget reparation af tagrenden.

El-skaden fra august 2022: Udgift til reparation af el-skaden er på 26.400 kr.

Elektriker går igang og kontakter et gravefirma. Forsikringen dækker hele beløbet. Projektet påbegyndes snarest muligt.

Køkken: Der er afsat penge til et nyt køkken, og der er fremlagt mulige designs og ønsker. Tømrer bliver bestilt til opsætning – når vi når så langt.

Orientering fra præsten:

Korsvejsandagt alle onsdage før messe i fastetiden. Sidste korsvejsandagt er d. 29. marts. Ingen messe eller korsvejsandagt onsdag i den stille uge.

Fastevesper om søndagen i fastetiden i Vejle hver søndag kl. 18.00. Denne bøn inviteres menigheden særligt til. Dog ingen vesper d. 12. marts.

Orientering fra formanden:

13. december 2024 er det 350 år siden den første katolske messe blev afholdt i Fredericia, helt tilbage i 1674. Denne begivenhed skal fejres. Der nedsættes et udvalg til at planlægge dette.

Kommende arrangementer:                                                                

Fastelavn fejres den 19. februar efter messen som en sammenskudsgilde.

Arbejdsdag afholdes lørdag den 13. maj 2023 og messe kl. 13.30.

Eventuelt:     

Korset på kirkegården: Klaus undersøger mulighederne hos Hoffmanns Minde.          

 

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 18. januar 2023

Økonomi.    

Regnskab skal godkendes i februar.

Kommentarer eller forslag til budget senest 10. feb.

Der arrangeres DUK – weekendtur og weekendtur for firmander. Udgifter pr. deltager er kr. 375,-inkl. kontingent til DUK, kr. 100,- Der er ni deltagere fra sognet. Menigheden betaler.

Vedligeholdelse.                                                                                                     

Elektrikeren har sendt tilbud på reparation af det kabel der blev vandskadet.

Beløb kr. 26.750,- inkl. moms. Tilbud sendes videre til forsikringsselskabet.

Intet nyt om nye vinduet til den gamle præstebolig

Intet nyt om korset på kirkegården. Vi afventer provstesynet i 2025. I mellemtiden rengøres korset og der holdes øje med det.

Skab i lejligheden i Schütten skal repareres.

En utæt tagrende repareres.

Orientering fra præsten

Der kan fejres messe kl. 10.00, den første og tredje søndag i måneden med start den 5. marts. Det blev vedtaget. Der udsendes en skrivelse, og det meddeles af præsten under messen.

Gregor har deltaget i planlægning af økumenisk gudstjeneste i Kastellet, 2. pinsedag, kl. 10.30

Der blev orienteret om elektroniske kirkebøger.

 Katolsk forlag har tilbudt at stille et udvalg af bøger til rådighed, med henblik på salg til menigheden. Vi takker ja til tilbuddet.

Orientering fra formanden:

Klaus og Sven deltager på bispedømmets sognedag i Høje Taastrup, den 28. januar. P. Gregor deltager på Ømborgen den 11. februar.

Kommende arrangementer

Fastelavn, søndag den 19. feb., med tøndeslagning og fællesspisning efter messen. Der er tilmelding til fejringen.

Arbejdsdag i foråret samme dag som skolen. Dato kendes endnu ikke.

Strøtanker om valfart til Sankt Knud i Odense. Tages op på næste møde.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 25. november 2022

Mødedatoer for første halvdel af 2023, alle er onsdage:

18.januar, 15. februar. 22.marts. 19. april, 10. maj og 14. juni

Ang. korset på kirkegården har Klaus skrevet til kirkegårdsledelsen og spurgt hvor meget der kan gøres ved korset inden for samarbejdsaftalen. Kirkegården har svaret at det afgøres på et provstesyn. Det næste provstesyn er i 2025.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 2. november 2022

Økonomi: Kvartalsregnskab blev gennemgået. Bilag og regnskab vil fra 2022 og fremover være digitalt.

Ifølge lejekontrakten vil der blive en huslejestigning på omkring 10% for den gamle præstebolig og Lilleskolen. Menighedsrådet har besluttet under hensyn til årets særlige forhold at regulere med 4% fra 1. januar 2023.

El-aftale: Der er skiftet fra fastpris til flex-pris. Timeprisen varierer meget, men når kirken er i brug, er elprisen generelt lav.

Schüttens skole: Toiletterne er udskiftet.                                                                                  

Den gamle præstebolig: Der er vandskade i et elkabel til boligen. Skaden blev nødrepareret, da strømmen var gået. Der er kommet skadesrapport fra elektrikeren, der bekræfter, at det er bedst at udskifte kablet. Det vides endnu ikke, om kablet skal udskiftes eller repareres. Forsikringen vil kun betale for reparation. Der vurderes ikke at være selvrisiko.

Der er konstateret rotter i kælderen. Det formodes, at kloakledningen er faldet sammen på skolens grund eller muligvis fra Sjællandsgade. Skolen har iværksat en undersøgelse af kloakken. Der er lagt rottegift. Forløbet har stået på 2-3 uger.

Kirkegården: Korset er i dårlig stand og kræver vedligeholdelse. Der er ingen restriktioner eller regler, som man skal tage hensyn til.

Kirkegårdsbestyrelsen skal kontaktes. Vi har brug for informationer om, hvad samarbejdsaftalen indebærer.

Det er ikke nødvendigt, at trækorset skal være identisk med det nuværende. Der er indhentet tilbud på et nyt kors af egetræ. Pris omkring 32.000 kr. Det er også nødvendigt at se på soklens tilstand og området generelt. Lasse vil gerne påtage sig at male Kristus figuren.

Fibernet: Der takkes ja til et tilbud fra Ewii om gratis indlægning af fiber i Schüttens skole, den gamle præstebolig og Lilleskolen. Det skal drøftes med Joachim mht. de bygninger, skolen lejer.

Arbejdsdagen 1. oktober: Kirken er blevet flot rengjort. Stor hjælp fra menigheden. Tak til alle der deltog både på dagen og dagene op til/efter.

Høstfest 2.oktober: Omkring 30 deltagende. 10.205 kr. er doneret fra menigheden til Caritas Ukrainske flygtninge + vinduesprojekt.                                         

Orientering fra præsten:

Historisk arkiv (Arkiv.dk) har haft rettet henvendelse til præsten vedrørende flere gamle billeder fra kirken, som de vil indskrive og uploade til databasen. Mailen videresendes til formanden. Dette godkendes og gives lov til at indsende.

Midnatsmesse: Der spørges i kirken, om hvad menigheden ønsker.

Orientering fra formanden:                 

Kirkeskat-kampagne er skudt i gang. Søndag ved kirkekaffe gøres der reklame for kirkeskat.   

Kommende arrangementer:

25. november: Kort menighedsrådsmøde inden deltagelse i skolens julefrokost.

4. december: Adventsfest. Juliet spørges om at hjælpe. Derudover er der er indsamling ved de kommende firmander og SNU’s bestyrelse, der vil blive solgt kage/mad til kirkekaffen.

15. januar 23: Nytårsreception. Året der gik ved formanden.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag d. 14. september 2022

Aftale mellem menigheden og eventuelle brugere af første salen i Schüttens Skole er udformet i en ”lejekontrakt”.

Vedligeholdelse                                                                                                       

Hynder – Projekt er i gang. Halvdelen er nu vasket.

Krucifiks på kirkegården – Intet nyt. Projekt stadig i gang.

Køkken – Christian fortæller nærmere om dette på næste møde.

Vandskade i den gamle præstebolig – Strømkablet er blevet beskadiget af store regnmængder og skal udskiftes. Bispekontoret undersøger, hvor stor selvrisiko der er på forsikringen.

 

Sogneblad mm

Sognebladet fortsætter som digital udgave. Hjemmesiden opdateres jævnlig.

Der oprettes en intern digital kalender for menighedsrådet m.fl.

I kirken er der en flyer om kirken og menigheden. Denne findes kun i en dansk udgave. Der skal også laves en tysk og engelsk udgave. Det skal undersøges, om der findes et fil-dokument.

 

Orientering fra præsten                                            

Gregor har afholdt møde med Joachim Grundtvig. Kirkegang for hele skolen fortsætter i Trinitatis kirke, da der ikke er plads i Sct. Knuds kirke. Gudstjeneste foregår én gang om måneden, fredag kl. 10. Første gudstjeneste er i slutningen af september, hvor en af vores præster vil deltage.

Der planlægges arrangementer, såsom krybbespil. Vi ser, hvordan dette udvikler sig.

Jakob tager sig af firmelsesholdet og de forskellige aktiviteter hertil. Vigtigt at tilbyde firmanderne menighedens aktiviteter.

Der skal tages kontakt til den nye præst fra Trinitatis kirke.

 

Orientering fra formanden                                                                                   

Angående menighedens ønske om ændring af messetider, informationer mm. Vi har diskuteret, om det er muligt at ændre messetidspunktet om søndagen. Der har været flere årsager til, det ikke kan lade sig gøre i øjeblikket. Der er ingen konklusion. 

Nøgleordet er kommunikation. Vigtigt at menigheden er orienteret om, hvad der sker.

 

Forbrug, el, ressourcer

Der købes en luftfugtighedsmåler.

Forslag om justering af lysekroner. Dette er på nuværende tidspunkt ikke nødvendigt. De få timer, der er lys i kirken, er så lidt, at det ikke er afgørende.

Vi vil løbende holde øje med prisudviklingen og forbrug af el og varme.

Køleskabet i Schüttens Skole skal muligvis udskiftes til et nyere, der forbruger mindre.

Det flyttes ned i gangen bag trappen på arbejdsdagen. Køleskabet kan frit benyttes af menigheden og gæster. Det skal være slukket, når det ikke bruges.

Skolen rydder sne og salter fortovet på hverdage. Menigheden sørger for dette i week-ender.

Der er kollekt til katolsk menighedspleje søndag den 18. september.

 

Orientering fra andre                                                                                            

SNU arrangementer (DUK lokalforening) afholdes i den nærmeste fremtid i Vejle. Arrangementer for de små i menighederne, 1. kommunikanter og firmander. SNU har egen økonomi.

 

Kommende arrangementer                                                                                   

Arbejdslørdag d. 1. okt. -Tilmeldingsliste skal laves og hænges op.

Høstfest d. 2. okt. – Tilmeldingsliste skal laves og hænges op.

Beløbet fra auktionen går til planlagte projekt:  Ukrainske flygtninge i Danmark og nye vinduer i den gamle præstebolig.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag d. 17. august 2022

Halvårsregnskab blev gennemgået af regnskabsføreren.

Sognebladet vil ikke længere udkomme i trykt udgave. Dette vil blive meddelt nærmere til modtagerne af den trykte udgave.

 

Status på igangværende opgaver

Hynder: Alle hynder vil løbende blive vasket.

Vinduer i præstebolig: Intet nyt omkring levering eller priser.

Dør til toilettet på 1. sal: Intet nyt omkring udskiftning af døren.

Krucifikset på kirkegården: Vi ved at korset er fra 1896. Dette er derfor blevet til et mindesmærke. Processen med renovering af korset kræver yderligere information fra kulturstyrelsen og kommunen i Fredericia. Klaus har skrevet til Slots- og Kulturstyrelsen i København.

Der vil blive formuleret retningslinjer for brug af lejligheden på 1. sal. Betaling for brug er sat til 100 kr. pr. nat til privat brug, hvor gejstlige er undtaget.

 

Orientering fra præsten

Der er kommet et nyt missale. Dette betyder at der kommer små forandringer i forløbet af messen. Dette vil menigheden blive informeret om til kirkekaffe d. 4. september, og derudover kan man læse det i det kommende sogneblad. Det nye missale træder i kraft fra søndag d. 11. september. Desværre er labels med ændringerne, til indsættelse i lovsangbogen, endnu ikke trykt.

Undervisning for de kommende firmander starter i oktober måned. Firmelsen finder sted d. 5. maj i Sct. Norberts Kirke, Vejle.

Der er taget kontakt til Sct. Knuds skoleleder omkring samarbejdet mellem skolen og kirken. 

 

Orientering fra formanden

Kirkeskattekampagnen sættes i gang i efteråret. Der vil løbende komme annoncer og brev.

Åbning af kirken ved krydstogtankomst i byen fungerer

Plakat omkring den polske valfart til Pinstrup vil blive hængt op i kirken, både den danske og polske oversættelse.

 

Nyt til kalenderen

Lørdag den 3. september: kommer en gruppe turister mellem kl. 15-16.

Søndag den 4. september: kirkekaffe med gennemgang af det nye missale fra P. Gregor.

Søndag den 4. september: besøg af endnu en gruppe turister.

Lørdag den 1. oktober: der afholdes arbejdsdag i kirken.

Søndag den 2. oktober: Høstmesse og høstfest bliver afholdt. 

 

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag d. 15. juni 2022

Gamle billeder bliver hængt op ved trappen til præsteboligen. Alle billeder, statuer og diverse forbliver på deres plads i kirken.

Økonomi drøftes på næste menighedsrådsmøde med tilstedeværelse af regnskabsføreren.

Bispedømmet skifter forsikring. Som menighed er vi også med i beslutningen. Sct. Knuds menighed skifter forsikring til Topdanmark.

Der er desværre kommet afslag på ansøgning om støtte til nye vinduer i præsteboligen.

Fest for præsterne. Programmet blev fastlagt og arbejdsopgaver fordelt.

„Hotellet“ på Sct. Knuds skole er reserveret. Tilmeldingsliste hænger i kirken sammen med tilmelding til at hjælpe med borddækning d. 25. juni kl. 14:00.

Sct. Knuds og Sct. Norberts menighed holder fælles højmesse den 3. juli kl. 10:00 i Sct. Knuds Kirke, Fredericia, med efterfølgende kirkekaffe – hvis det er godt vejr, bliver det udendørs.

Fra præsternes side meddeles der om en god jubilæumsfest for Joachim Grundtvig og valfart til Øm-borgen.

Fra 27. juni til 1. juli deltager p. Jacob i menighedsudflugten til Averbode med deltagere fra Vejle og Fredericia.

Kommunions -og firmelsesundervisning starter til forår 2023. Dette er allerede udmeldt. Præsten overvejer, hvordan forløbet og selve fejringen skal foregå.

Projektet med præstebolig/kloster i Vejle er på vej til at blive færdigt. Der er en del mindre ting, som skal rettes samt koordinering.

Kollekt søndag d. 19. juni går til Bonifatiuswerk.

Bispedømmet lægger op til en kampagne angående kirkeskat. Præsten vil løbende meddele om kirkeskat i kirken.

Kirken åbnes for besøgende fra de kommende krydstogtskibe. Kirkens skal åbnes om morgenen og lukkes om aftenen. Derudover skal mange ting fra alteret placeres i sakristiet.

Der afholdes arbejdsdag for alle den 1. oktober.

Høstfest bliver afholdt søndag den 2.oktober.

Der ses på, om korset på Sct. Knuds del af Assistenskirkegården skal renoveres.

 

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag d. 18. maj 2022
Kortfilmen “Spurven“, optages fra fredag d. 3. juni til mandag d. 6. juni. Der er givet tilladelse til at filme på kirkeloftet.

Der er indhentet tilbud på vinduer i præsteboligen, men grundet generelle prisstigninger er det for stor en omkostning at investere i vinduer på nuværende tidspunkt. Der undersøges alternative tilbud. Der tages senere beslutning om vinduernes udseende.

Skolen ønsker Kirke-skolesamarbejde igen efter Coronatiden. Børnene vil gerne komme i kirke igen. der startes op fra kommende skoleår. Der mindes om at vi altid altid er velkomne i skolen, både til at holde arrangementer/fester samt låne ting.

Ingen svar på ansøgninger til ny dør i Lilleskolen – der følges op.
Projektet med nye låse er færdigt.
Der prøves at damprense en hynde. Hvis det virker, damprenses hynderne måske, dette vurderes til næste menighedsrådsmøde.
Rensning af tagrender hvert tredje år.
Til arbejdsdagen d. 7 maj blev der ydet en stor indsats. Stor tak til alle, som har været der og hjulpet til.
Toilettet et på 1. sal bliver malet, derudover forslag om at vende døren om så den åbner udad og ikke indad.
Fest for præsterne d. 26.juni blev planlagt.

Fra præsternes side er det på dette tidspunkt ikke muligt at ændre de nuværende messetider. Det udelukkes ikke i fremtiden.
Sct. Josef Kirke i Horsens har holdt 2 jubilæer. Der er sendt en hilsen med vin.
Joachims jubilæum 20. maj. Der gives et ikon.
Brev med ansøgning om støtte til Sct. Vincentgruppen. Vi støtter med kr. 500.

 

Menighedsrådsmøde onsdag d. 6. april 2022

Konstituering af det nye menighedsråd.
Formand: Klaus Ginnerup
Næstformand: Christian Alois Gisler
Sekretær: Natalia Sandra Kuk
Medlem: Artur Grzych
Medlem: Franklin S. Ariyanayagam

Andre stillinger i menigheden.
Sognesekretær: Irena Erdmann
Kasserer og regnskabsfører: Sven Jensen
Kirkeværge: Jørgen Braarup
Pastoralrådet: Kandidat fra Sct. Norberts Menighed.

Udskiftning af døren til Lilleskolen
Der er søgt fondsmidler på 30 tusind kr. til udskiftning af vinduer i præsteboligen. Der bliver sparret med Sct. Knuds Skole. Der ses på gitre på 1. sal.
Udskiftning af dørlåse og nøgler i kirken og Schüttens Skole.
Rensning af hynder i kirken. Der afventes resultat og samlet pris.
Gennemgang af tovholder og opgave liste. Listen med tovholdere og opgaver vil hænge i menighedssalen. Klaus udarbejder en rengøringsguide.
Regnskabet gennemgås af kassereren hvert kvartal.
Arbejdsdag lørdag den 7. maj fra kl. 9.00 til 15.00.
Velkomstfest for de nye præster den 26. juni 2022 på “Hotellet“ Sct. Knuds Skole og Børnehave, holdes som sammenskudsgilde. Der er udarbejdet en invitation som sendes til ledelsen i Sct. Knuds Skole og præster i Fredericia.

Menighedsrådsmøderne i 2022 afholdes onsdage efter messe kl. 19:00-21:00:
18. maj – 15. juni – 17. august – 14. september – 26. oktober – 25. november

 

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag d. 23. marts 2022

Efter fredsvalg er der nyt menighedsråd. Der holdes fællesmøde med det gamle og nye menighedsråd den 6. marts, hvor det nye menighedsråd konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær og ser på mulige tovholdere og opgaver.

Der bliver snarest skiftet låse og nøgler i kirken og Schüttens Skole.

Døre og vinduer i den gamle præstebolig udskiftes i samarbejde med Sct. Knuds Skole. Der er søgt fondsmidler som bidrag til omkostningen.

Døren i ”Den lille Skole” ud mod Sjællandsgade skiftes og får samme udseende som døren i Schüttens Skole, da bygningerne er fra samme periode.

Tagrenderne på kirken og Schüttens Skole er blevet renset og det er aftalt med firmaet, at de renser dem hvert andet år.

Der udarbejdes arbejdsliste til arbejdsdag den 7. maj fra kl. 9.00 til 15.00. Der orienteres vedrørende brugen af rengøringsmidler.

Der undersøges pris på rensning af hynder.

Der holdes velkomstfest for de nye præster den 26. juni kl. 16.00. Der er reserveret lokaler på Skolen.

Planlægningen overdrages til det nye menighedsråd.

Brug af ”lejligheden” i Shüttens Skole administreres af sognepræsten. Ved udlån informeres formand, sognesekretær og regnskabsfører.

Ved privat brug betales 100 kr. pr døgn.

Man sørger selv for sengetøj, håndklæder m.m. og der gøres rent efter brug.

Lånes der en nøgle, skal der kvitteres for denne.

P.Gregor orienterede om tværkirkelig andagt for fred i Ukraine. Tirsdag den 5. april kl. 19.00 er der bøn for FRED I UKRAINE i Sct. Knuds kirke v/ p. Gregor.

Aftalen om omkostningsfordeling ved fælles præstebetjening er forhandlet færdig og underskrevet af de 2 menigheder.              

Menighedsrådet har udpeget Jeremi V. Kiruparajan som menighedens repræsentant i Sct. Knuds Skoles bestyrelse og Christian Gisler som suppleant.

Messe for 1. kommunikanter lørdag d. 30. april og taksigelsesmesse den 1. maj.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag d.23. februar 2022

Revideret regnskabet for 2021 blev gennemgået. Regnskab og budget blev vedtaget og fremlægges for menigheden ved kirkekaffe den 6. marts efter højmessen.

Aftale med Sct. Norberts Menighed om omkostningsfordeling mellem menighederne blev vedtaget. Aftalen sendes til godkendelse i Vejle.

Efter indbrudsforsøg og problemer med fremskaffelse af dele til vores nuværende låsesystem blev det bestemt, at der skiftes låsecylindere i kirken og Schüttens skole. Der er indhentet et pristilbud, og der indhentes et kontroltilbud, hvorefter arbejdet sættes i gang.

Der startes op med kirkekaffe igen. Der kommer snarest vievand i karrene. Håndsprit bibeholdes.

Der er d.d. to skriftlige tilsagn om opstilling til det kommende menighedsrådsvalg, og flere har vist interesse.

Der er brug for flere til at varetage praktiske opgaver i kirken. P. Gregor vasker selv småduge fra messen.

Ved privat brug af sognekontoret m.m. skal sognepræsten, p. Gregor spørges.

Jan Ophoff har jubilæum i april. P. Gregor vil orientere om, hvordan de 2 menigheder kan bidrage til festen.

Skoleleder Joachim G. inviteres til næste møde for at diskutere udskiftning af døre og vinduer i den gamle præstebolig og eventuel ny yderdør i ”den lille skole”.

Velkomstfest for de nye præster afholdes efter påske og inden sommerferien.

Joachim G. har tilbudt, vi kan bruge skolens nye lokaler (hotellet).

Følgende inviteres: Skolens ledelse, afdelingsledere samt bestyrelsen. Præsterne fra Michaelis Kirke, Trinitatis Kirke, Reformert Kirke og Apostolsk Kirke.

Der planlægges arbejdsdag lørdag den 7. maj kl. 9.00 til 15.00.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag d.19. januar 2022

Drøftelse af covid-19 situationen og restriktioner. – arealkrav er ophævet, men der fortsættes med mundbind og sprit.
Velkomstfest for præsterne udsættes.
Fastelavnsfest: Tøndeslagning i gymnastiksalen. Derefter sammenskudsgilde i Laden. Klaus hænger tilmeldingsseddel op. Lokalet klargøres, og der dækkes bord m.m. lørdag den 26. februar.
Dekoration af tønden: børn og en forælder under messen (prædiken).
Torsdag d. 10. februar bliver det afgjort om festen kan gennemføres. Bekendtgøres ved messen søndag d. 13. februar.
Valgstyrelsen til menighedsrådsvalget består af Lasse (formand) samt Kirsten og Klaus. De har lavet et opslag, der bliver hængt op, samt en lille info-seddel, som man kan tage med hjem. Valgliste fremlægges i menighedslokalet, så man sammen med en repræsentant fra valgstyrelsen kan kontrollere, om man er på listen.
Liste med kandidater fremlægges senere.
Frustration over det sene tidspunkt bispekontoret melder ud om den Synodale proces. Det er kort tid, vi som menighed har til at drøfte emnerne, og samtidig skal der afvikles et valg til menighedsråd og det i en Corona tid. Det foreslås, at man sammen med Sct. Norberts menighed drøfter emnerne.
JB har en aftale med DanmarkC TV om en tv-optagelse i kirken.

 

 

Menighedsrådsmøde fredag d.26. november 2021
Nytårsreceptionen søndag den 2. januar 2022 i menighedslokalet efter messen, vin, øl og sodavand, chips i bægre, småkager og kaffe.
Kommende menighedsrådsmøder: onsdag den 19. januar kl. 19.00, onsdag den 23. februar. kl. 19.00, onsdag den 23. marts. kl. 1900, onsdag den 6. april kl.19.00 fællesmøde og overdragelse med det nye menighedsråd
Planlægning af vigtige begivenheder for 2022.
Fastelavnsfest: Den 27. februar. med bl.a. tøndeslagning.
Høstfest: Dato aftales med Sct. Knuds Skole
Arbejdsdag: Dato aftales med Sct. Knuds Skole
Sankt Knuds fest: Arrangeres af det nye menighedsråd
Firmelse: der er p.t. ikke planlagt firmelse.
Første kommunion: Der er 1. kommunion i Sct. Norberts Kirke i Vejle lørdag den 30. april kl. 10.00 med efterfølgende Taksigelsesmesse for 1. kommunikanterne i Sct. Knuds kirke søndag den 1. maj.
Deponering af ting og sager på:
På Fredericia Museum: Der er p.t. bl.a. deponeret følgende: et stk. maleri af pater Conradus Weisz s.j. præst ved Sct. Knuds kirke. Døde af pest i København omk. 1711, 2-3 stk. missale romanun (alterbog) 1.stk. røgelseskar.
På Lokal Historisk Arkiv: nogle protokoller vedr. menighedsrådsmøder samt regnskaber i forbindelse med renovering af kirken og Brdr. Schüttens Skole.
Sct. Knuds Skole: har lånt nogle bemalede brædder fra Sct. Knuds Kapel 1687, en julekrybbe og et Mariabillede.
Katolsk Historisk Arkiv, Gl. Kongevej 15. Kbh.: har modtaget materiale vedr. Sct. Knuds menighed og Sct. Knuds skole: Den katolske menighed i Fredericia v/ Eduard Nissen særtryk af Vejle Amts Årbog 1962, 2 småskrifter: Schüttens Skole 1848- 1986, Sct., Knuds Skoles historie 1686- 1986 samt Fredericiabogen 2014, med bl.a. Sct. Knud Skoles historie 1686- 2014 Glimt og nedslag.
Nationalmuseet har meddelt, at de afleverer en „kasse“ med noter fra pastor Palle Burla. De har opbevaret noterne, og nu afleverer Museet det til Katolsk Historisk Arkiv i begyndelsen af dec. 2021.
Valg af valgstyrelse på 3 personer: Klaus, Kirsten og Lasse.
Der er velkomstfest for de 3 præster søndag den 30.januar i Laden efter messen kl.15. Det vil blive sammenskudsgilde.
Onsdagsmessen vil i december måned forme sig som en roratemesse.
Messetider ændres ikke på denne side af påsken.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 10. november 2021.
Præsteboligen i Vejle: planlægningen af ombygningen forventes at være afklaret, når finansieringen er på plads. Sct. Knuds menighed deltager ikke i finansieringen. Driftsomkostninger deles mellem de 2 menigheder jf. fordelingsnøgle.
Biskop Czeslaw Kozon har udnævnt p. Gregor til sognepræst i både Vejle og Fredericia for 5 år. P. Jakob og p. Julian er udnævnt til andenpræster.
Arbejdsdagen den 2. oktober forløb fint med 15 deltagere..
Det var en vellykket afskedsfest for Jan med mange deltagere.
Der holdes adventsfest den 5. december med gløgg og æbleskiver.
Messe i julen og nytår blev fastlagt.
Skolen låner kirke og menighedslokale i uge 49 og afholder Luciaoptog og krybbespil torsdag og luciaoptog og krybbespil samt gudstjeneste fredag.
Kirsten, Lasse og Lene opstiller julekrybbe.
Pastoralrådet har udskrevet valg til menighedsrådene søndag den 3. april 2022, og umiddelbart derefter skal der ske udpegning til pastoralrådet.
Menighedsrådet foreslår, at der vælges 5 personer til menighedsrådet. Der opfordres til, at der opstilles 5 personer, som giver et repræsentativt billede af Sct. Knuds menighed. Menighedsrådet nedsætter en valgstyrelse på 3 personer.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 29. september 2021

I forbindelse med præsteskiftet blev der drøfte udkastet til fordeling af omkostninger ved fælles præstebetjening – der arbejdes videre med spørgsmålet.

Fuldmagten til bank kontoen ved præsteskift – præstens fuldmagt overdrages til pastor Gregor.

Arbejdsdagen den 2. oktober 2021 – opgavelisten gennemgået og planlagt.

Planlægning af afskedsfesten for p. Jan Ophoff den 10. oktober.
Den 29.09 have 45 personer tilmeldt sig afskedsfesten.

Status på projekter.
Renovering af køkken – Afventer nyt tilbud fra Vordingborg køkken.

Orientering fra sognepræsten m.m. v/GP: Undervisning af 1. kommunion starter den 09. oktober i Fredericia.

Orientering fra formanden c/CG: Lasse har fået repareret låsen til kirkedøren, så tusind tak til Lasse.
Vi skal have fuldmagt til låsesystemet, og det har Lasse sat i gang, og han vil blive administrator for låsesystemet.

Kalender og vigtige datoer.
Datoen for næste møde er den 03. november, hvor adventsfesten planlægges og datoerne for møderne de næste 6 måneder planlægges.
Sct. Knuds Skole holder julemarked den 26. november kl 16.00.

 

 

 

Menighedsrådsmød onsdag den 8. september 2021

Fornyet samarbejdsaftale med Sct. Norberts Kirke.

Christian, Klaus og Sven har deltaget i møde med Sct. Norberts Menighedsråds omkring den fremtidige fordeling af udgifterne til præsteboligen i Vejle. Et foreløbigt udkast og eventuelle éngangsomkostninger til præsteskiftet blev gennemgået. Ikke alt er afklaret og intet er afgjort endnu.

Arbejdsdag onsdag den 2. oktober kl. 9.00.

Lejlighed/kirkekontor på 1. sal: rengøring (incl. vinduer).

Kirken: rengøring af loft, støvsugning og vask af gulv, tørre støv af.

Menighedslokalet: Vaske gulv, tørre støv af og rengøring af toilet.

Køkken: rengøring af køkken.

Udenfor: beskæring af træer og buske og luge.

Tilmeldingsliste er hængt op i kirken.

 

Afskedsfesten for p. Jan Ophoff den 10. oktober.

Arbejdsopgaver blev fordelt.

Tilmeldingsliste er hængt op i kirken, hvor folk kan tilmelde sig og skrive på hvad de vil medbringe af mad.

 

Status på projekter.

Fornyelse af guldet i bogstaverne over indgangsdøren til kirken er udført.

Nyindretning af badeværelse på 1. sal i Brd. Schüttens Skole: Hvis døren flyttes, skal brandskabet flyttes, og det kræver tilladelse fra slot- og kulturstyrelsen i Fredericia Kommune, så beslutningen er, at vi lader det være, som det er.

Renovering af køkken: enighed om design.

Orientering fra sognepræsten m.m. v/ p. Jan Ophoff

Håber på nye tilmeldinger til 1. kommunion.

De nye præster: Julian kommer i slutningen af september og Florian (Jakob) kommer i løbet af oktober.

Defekt afløbsrist til brønden er skiftet

 

Næste møde fremrykkes fra den 05. oktober til den 29. september med messe kl. 18.30 og mødestart kl. 19.00

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 11. august 2021

Skole og institutionsleder Joachim Grundtvig fra Sct. Knuds Skole deltog under først del af mødet.
Joachim gav en generel status over skolens situation her og nu. Der er fyldt op på alle årgange. Skolen er interesseret i et tæt samarbejde med menighed og præsterne.
Skolen opsætter kameraer ved skolens indgange ved Fynsgade, Gothersgade samt Sjællandsgade.
Skolen har arbejdsdag den 2. oktober.
Dårlige fuger i den gamle præstebolig giver fugtproblemer og flere af vinduerne er i dårlig stand. Døren mod Sjællandsgade i Lilleskolen bør udskiftes. Der udarbejdes et løsningsforslag.

Alle restriktioner for messeafholdelse er ophæves fra søndag d. 15.august 2021.

Arbejdsdag lørdag den 2. oktober kl. 9.00. Der vil blive ophængt seddel med arbejdsopgaver.

Firmelse i Sct. Knuds kirke d. 28. august kl. 15.00 ved biskoppen.
Reception for firmander d. 28. august.

Høstfest og festen for Sct. Knud den 12. september. Vi låner “Laden“ på skolen. Festen vil forme sig som et sammenskudsgilde. De indkomne penge vil blive brugt til indkøb af albaer til de nye præster.

Afskedsfest for p. Jan Ophoff den 10. oktober med sammenskudsgilde i “Laden“ på Sct. Knuds skole.

Fornyelse af guldet i bogstaverne over indgangsdøren til kirken sker i løbet af sommeren.

Nyindretning af badeværelse på 1. sal i Brd. Schüttens Skole afventer svar fra teknisk forvaltning og Slots- og kulturstyrelsen.

Køkkenet ved menighedslokalet renoveres med elementer fra Vordingborg køkken.

Gennemgang af opgaveliste.
Reparation af vinduet i kirken er bragt i orden.
Udskiftning af vandhane i tårnrum og i køkken på.1 sal er sket.
Trappe til 1. sal i Brdr. Schüttens Skole har fået en omgang olie.
Oprydning og færdiggørelse af varmerum ordnes på arbejdsdag.
Låsene fra gangen og ind til køkken og menighedslokale vendes, og dørhåndtag i indgangsdør fra Sjællandsgade ordnes.

Sven Jensen og Christian G. afholder møde med Tenna Mikkelsen fra Sct. Norbert menighed omkring den fremtidige fordeling af præsteudgifter og fremlægger et udkast til menighedsrådene.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 2. juni 2021

Status på foranstaltninger og regler pga. Corona.

Antal personer i kirken er hævet til 66 uden fællessang.

Kirkekaffe: Lene overtaget Leifs opgaver vedrørende kirkekaffe. Vi takker Leif for indsatsen.

Regnskabet frem til dato blev gennemgået. Der er stigende brug af mobilepay.

Restgælden på ca. 47.000 til bispekontoret på lån, der blev optaget til renoveringen af lilleskolen, indfries før tiden og tilbagebetales pr. 1. juli 2021.

Arbejdsdagen den 15. maj 2021var planlagt med for kort varsel.

De fremmødte rengjorde kirken og affald blev kørt bort. Ukrudt langs kirken mod Sjællandsgade blev ordnet.

Igangværende projekter:

Tilbud fra Trekantens Stenhuggeri, som også stod for renovering af gravsted for A. da Costa og maling af indskrift på Brdr. Skole, om forny guldet i bogstaverne over indgangsdøren til kirken blev accepteret.

Der arbejdes fortsat med ændring omkring wc på første sal i Schüttes skole og renovering af køkkenet ved menighedslokalet.

Opgaveliste:

Reparation af vinduet i kirken. Udskiftning af vandhane i tårnrum. Oprydning og færdiggørelse af varmerum, der fremstilles 2 ”låg”. Der findes en rist til kloakken ved indgangen til sakristiet.

Taksigelsesmessen i Sct. Norberts Kirke søndag den 27. juni i Vejle: Fra Sct. Knuds Kirke deltager menighedsrådsformand Christian med hustru og gudstjenesteleder Jeremi.

Orientering fra formanden: Ønskeligt med bedre kommunikation fra biskoppen.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 5. maj 2021

Status for afholdelse af messe pga. af Corona:

Antal personer i kirken er hævet til 66 personer – Fra 1. august ingen begrænsninger. Tilmelding aflyses og forsat ingen fællessang.

Kirkekaffe genoptages fra den 9. maj

Status på projekter: der arbejdes videre med de tideliger projekter

Der planlægges arbejdsdag til den 15. maj med følgende opgaver:

Hovedrengøring af kirke, sakristi, tårnrum, menighedslokale, toilet.

Oprydning og færdiggørelse af varmrum. Buske og bedet skal ordnes.

Sct. Norberts menighed og Sct. Knuds menighed får 3. nye unge præmonstratensere fra Tyskland.

Vejle holder afskedsmesse i Sct. Norberts Kirke søndag den 27. juni kl. 10.00 med efterfølgende reception. Menighedsrådet deltager.

Den 20.juli rejser p. Kerkhof og diakon Baudouin. til deres kloster i Averbode

Jan forlader os d. 1. nov.-21.

Vi holder afskedsfest for p. Jan den 10. oktober.

Orientering om Vincentgrupperne. Sct. Knuds menighed donerer kr. 1000 til deres arbejde.

Der holdes Sct. Knuds fest sammen med høstfest søndag den 12. september. 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 17. marts 2021

Status for afholdelse af messe pga. af Corona: forsat kun 18 deltager til messe                    

Anvendelse af den anonyme gave som menigheden har modtaget

Der indhentes tilbud på ny guldbelægning af indskriften over indgangsdør.

Der indhentes tilbud på nyt køkkenbord i køkkenet ved menighedslokalet.

Det blev også besluttet at nyindrette toilettet på 1. sal i Brdr. Schüttens Skole.    

Arbejdsopgaver                                                 

Rensning af tagrenden mangler

Der er oprette et rengøringshold til rengøring 1 gang om måneden

Menighedsrådsmøde dato, for det 2. halvt år 202:

Onsdag den 2.06. – 11.08. – 08.09. – 06.10. – 03.11. – fredag den 26.11.

 

Menighedsrådsmøde fredag den 5. februar 2021: aflyst pga. corona

 

Menighedsrådsmøde fredag den 25. januar 2021: aflyst pga. corona

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 25. november 2020

Status for afholdelse af messe pga. af Corona:

Forsangere bag i kirken.

Der vil være tilmelding til messerne den 24. og 25. december. Tilmelding via link fra hjemmesiden til Billetto – billetten skal medbringes.

Det blev aftalt, hvem der står ved døren til de pågældende messer. Der hænges skilt på kirkedøren med lukket, når der ikke lukkes flere ind.

Der bliver ikke afholdt adventsfest eller nytårsreception pga. corona.

 

I forbindelse med den anonyme gave, som menigheden har modtaget, indhentes der tilbud på følgende før anvendelse af pengene besluttes. Forslag:

Nye borde til menighedslokalet.

Forny guldet i bogstaverne over indgangsdøren til kirken.

Rensning af monstrans.          

 

Opgavelisten blev gennemgået:

Maling af trappen i tårnrummet – frivillige har malet trappe, gelænder og vægge – 1000 TAK

Fjerne spejle fra dør til præsteværelse – venter til foråret.

Rensning af tagrenden – en frivillig meldte sig.

Kalkning af kirketårn – der indhentes nyt tilbud.

Maling af gangareal og trappen i Bdr. Schütten skole – venter til foråret.

 

VisitFredericia besøger Sct. Knuds kirke alle adventslørdage kl. 13.45; dvs. den. 28. november, den 5., 12. og 19. december. Turen ledes af Jan Jessen, der er historiker og guide hos VisitFredericia.

Menighedsrådsmødet den 15. januar flyttes til kl. 8.30 – 11.00.

Med hensyn til firmelse i april arbejdes der med flere modeller.

Afskedsfest for p. Jean Ophoff, O.Præm. den 26./ 27. juni. Mere herom senere.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 23. oktober 2020

Sven Jensen regnskabsfører deltager under punkt omkring økonomien.

Regnskabet for de første 3 kvartaler blev gennemgået. Der har været en stigning i kirkeskatbetalingen, men ikke nok til at dække faldet i indtægter fra såvel kollekter som lyssalg der er faldet pga. af restriktionerne omkring messeafholdelse.

På baggrund af god likviditet blev det besluttet at indfri et lån hos Ansgarstiftelsen på 62.962.

Coronasituationen blev drøftet, herunder beredskabsplan i tilfælde af smitte hos en messedeltager eller præst.

Det er vigtigt, at der luftes ud, husk at spritte, husk at holde afstand, det anbefales at søge smittestop på sin app. Kirkekaffen er suspenderet indtil videre, p. Jan Ophoff informerer menigheden. Det fungerer fint med forsangerne.

Arbejdsdagen den 10. oktober forløb fint. Man efterlyser flere deltagere til næste arbejdsdag lørdag den 7. november. Opgaver: Rengøre varmerum, trapperum v/tårn, rette stensætning ved sti i haven, fjerne plastplade fra det gamle alter, beskærer buske i havebed m.m.

Skt. Knuds fest og høstfest den 27. september blev en fin fest. Der indkom 8.000. kr.

Maling af trappen og kalkning af tårnrummet afventer bedre tider

Menigheden har modtaget en gave på kr. 12.500. Det overvejes, om der skal købes nye borde til menighedslokalet eller forny guldet i bogstaverne over indgangsdør til kirken.

Firmelsesundervisning efter søndagsmessen. Der er 1 førstekommunikant.

P. Jan Ophoff vil foreslå biskoppen, at 13 af firmanderne fra Sct. Norbert firmes i Sct. Knuds kirke.

Julemarked på Sct. Knuds skole er aflyst pga. covid-19.

Museet har været på besøg i kirken. Kirken vil blive præsenteret på museets hjemmeside.

Skolens julemarked og skolens krybbespil er aflyst. Julefrokost ligeledes aflyst.

Adventsfest samt nytårsreception afgøres på mødet den 23. november. Der er fastelavnsfest søndag den 14. februar  

Planlagte mødedatoer for menighedsrådet i 2021

15. januar kl. 19.00 – 21.00

5. februar kl. 8.30 – 10.30 / regnskab og budget

17.marts kl. 19.00 – 21.00

9. april kl. 08.30 – 10.30 

9. maj kl.19.00 – 21.00

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 9. september 2020

Gennemgang af foranstaltninger og regler i forbindelse med corona.

Der må være 66 personer i kirken i forbindelse med messe og kirkelige handlinger.

Menighedsrådet drøftede muligheden for sang i forbindelse med messen. Der rettes henvendelse til en række sangere, der på skift kunne synge i forbindelse med messen.

Høstfest og Skt. Knuds fest den 27. september 2020 blev planlagt og afholdes under gældende corona forskrifter.

For at sikre økonomien i vores menighed blev der opfordret til at gøre opmærksom på kollekt i forbindelse med messen.

Arbejdsopgaver: der bliver indhentet nyt tilbud på kalkning af tårnrummet og automatisk klokkeringning udskydes til bedre tider.

Der er ingen 1. kommunikanter. Der er 5 firmander, 3 børn og 2 voksne

 

Menighedsrådsmøde fredag den 14. august 2020

Skoleleder Joachim Grundtvig fra Sct. Knuds Skole og Børnehave deltog i første del af mødet.

På grund af corona har skolen aflyst høstfest, andagter i kirken, morgensang og deltagelse i kulturnat.

Forslag: Nye elever indbydes til at besøge Sct. Knuds kirke og høre om den.

Præstegård: Der er stadig problemer med udluftning fra krybekælder. En løsning kunne være at installere elektrisk udluftning.

Vedr. væg ved ”Den lille skole”: renses for at stå i rå Flensborgsten.

Skolen arbejder med at forbinde alle bygninger med nye it-kabler.

Status og corona restriktionerne blev gennemgået.

Høstfest og festen for kirkens navnehelgen Knud d. Hellige d. 27. september. arbejdes der videre med på menighedsrådsmødet mødet den 9. september.

Kirkens økonomi blev drøftet. Pga. corona krisen, er kollekten faldet. Det ville være skønt, om alle betalte kirkeskat. Det ville sikre menigheden en stabil indtægt.

Arbejdsopgaver blev gennemgået.

Døre mod havesiden er blevet malet. Der er opsat dueværn ved luger i kirketårn.

Museet spørges om de vil overtage nogle af de aflagte messehagler fra sakristiet på 1. sal.

Der indhentes alternativt tilbud på automatisk klokkeringning med kun en klokke.