Mødeorientering fra menighedsrådet

Referatet fra menighedsrådsmøderne bliver ophængt på tavlen i menighedslokalet. Herunder nævnes vigtige punkter fra møderne.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 25. november 2020

Status for afholdelse af messe pga. af Corona:

Forsangere bag i kirken.

Der vil være tilmelding til messerne den 24. og 25. december. Tilmelding via link fra hjemmesiden til Billetto – billetten skal medbringes.

Det blev aftalt, hvem der står ved døren til de pågældende messer. Der hænges skilt på kirkedøren med lukket, når der ikke lukkes flere ind.

Der bliver ikke afholdt adventsfest eller nytårsreception pga. corona.

 

I forbindelse med den anonyme gave, som menigheden har modtaget, indhentes der tilbud på følgende før anvendelse af pengene besluttes. Forslag:

Nye borde til menighedslokalet.

Forny guldet i bogstaverne over indgangsdøren til kirken.

Rensning af monstrans.          

 

Opgavelisten blev gennemgået:

Maling af trappen i tårnrummet – frivillige har malet trappe, gelænder og vægge – 1000 TAK

Fjerne spejle fra dør til præsteværelse – venter til foråret.

Rensning af tagrenden – en frivillig meldte sig.

Kalkning af kirketårn – der indhentes nyt tilbud.

Maling af gangareal og trappen i Bdr. Schütten skole – venter til foråret.

 

VisitFredericia besøger Sct. Knuds kirke alle adventslørdage kl. 13.45; dvs. den. 28. november, den 5., 12. og 19. december. Turen ledes af Jan Jessen, der er historiker og guide hos VisitFredericia.

Menighedsrådsmødet den 15. januar flyttes til kl. 8.30 – 11.00.

Med hensyn til firmelse i april arbejdes der med flere modeller.

Afskedsfest for p. Jean Ophoff, O.Præm. den 26./ 27. juni. Mere herom senere.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 23. oktober 2020

Sven Jensen regnskabsfører deltager under punkt omkring økonomien.

Regnskabet for de første 3 kvartaler blev gennemgået. Der har været en stigning i kirkeskatbetalingen, men ikke nok til at dække faldet i indtægter fra såvel kollekter som lyssalg der er faldet pga. af restriktionerne omkring messeafholdelse.

På baggrund af god likviditet blev det besluttet at indfri et lån hos Ansgarstiftelsen på 62.962.

Coronasituationen blev drøftet, herunder beredskabsplan i tilfælde af smitte hos en messedeltager eller præst.

Det er vigtigt, at der luftes ud, husk at spritte, husk at holde afstand, det anbefales at søge smittestop på sin app. Kirkekaffen er suspenderet indtil videre, p. Jan Ophoff informerer menigheden. Det fungerer fint med forsangerne.

Arbejdsdagen den 10. oktober forløb fint. Man efterlyser flere deltagere til næste arbejdsdag lørdag den 7. november. Opgaver: Rengøre varmerum, trapperum v/tårn, rette stensætning ved sti i haven, fjerne plastplade fra det gamle alter, beskærer buske i havebed m.m.

Skt. Knuds fest og høstfest den 27. september blev en fin fest. Der indkom 8.000. kr.

Maling af trappen og kalkning af tårnrummet afventer bedre tider

Menigheden har modtaget en gave på kr. 12.500. Det overvejes, om der skal købes nye borde til menighedslokalet eller forny guldet i bogstaverne over indgangsdør til kirken.

Firmelsesundervisning efter søndagsmessen. Der er 1 førstekommunikant.

P. Jan Ophoff vil foreslå biskoppen, at 13 af firmanderne fra Sct. Norbert firmes i Sct. Knuds kirke.

Julemarked på Sct. Knuds skole er aflyst pga. covid-19.

Museet har været på besøg i kirken. Kirken vil blive præsenteret på museets hjemmeside.

Skolens julemarked og skolens krybbespil er aflyst. Julefrokost ligeledes aflyst.

Adventsfest samt nytårsreception afgøres på mødet den 23. november. Der er fastelavnsfest søndag den 14. februar  

Planlagte mødedatoer for menighedsrådet i 2021

15. januar kl. 19.00 – 21.00

5. februar kl. 8.30 – 10.30 / regnskab og budget

17.marts kl. 19.00 – 21.00

9. april kl. 08.30 – 10.30 

9. maj kl.19.00 – 21.00

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 9. september 2020

Gennemgang af foranstaltninger og regler i forbindelse med corona.

Der må være 66 personer i kirken i forbindelse med messe og kirkelige handlinger.

Menighedsrådet drøftede muligheden for sang i forbindelse med messen. Der rettes henvendelse til en række sangere, der på skift kunne synge i forbindelse med messen.

Høstfest og Skt. Knuds fest den 27. september 2020 blev planlagt og afholdes under gældende corona forskrifter.

For at sikre økonomien i vores menighed blev der opfordret til at gøre opmærksom på kollekt i forbindelse med messen.

Arbejdsopgaver: der bliver indhentet nyt tilbud på kalkning af tårnrummet og automatisk klokkeringning udskydes til bedre tider.

Der er ingen 1. kommunikanter. Der er 5 firmander, 3 børn og 2 voksne

 

Menighedsrådsmøde fredag den 14. august 2020

Skoleleder Joachim Grundtvig fra Sct. Knuds Skole og Børnehave deltog i første del af mødet.

På grund af corona har skolen aflyst høstfest, andagter i kirken, morgensang og deltagelse i kulturnat.

Forslag: Nye elever indbydes til at besøge Sct. Knuds kirke og høre om den.

Præstegård: Der er stadig problemer med udluftning fra krybekælder. En løsning kunne være at installere elektrisk udluftning.

Vedr. væg ved ”Den lille skole”: renses for at stå i rå Flensborgsten.

Skolen arbejder med at forbinde alle bygninger med nye it-kabler.

Status og corona restriktionerne blev gennemgået.

Høstfest og festen for kirkens navnehelgen Knud d. Hellige d. 27. september. arbejdes der videre med på menighedsrådsmødet mødet den 9. september.

Kirkens økonomi blev drøftet. Pga. corona krisen, er kollekten faldet. Det ville være skønt, om alle betalte kirkeskat. Det ville sikre menigheden en stabil indtægt.

Arbejdsopgaver blev gennemgået.

Døre mod havesiden er blevet malet. Der er opsat dueværn ved luger i kirketårn.

Museet spørges om de vil overtage nogle af de aflagte messehagler fra sakristiet på 1. sal.

Der indhentes alternativt tilbud på automatisk klokkeringning med kun en klokke.

 

Menighedsrådsmøde fredag den 12.06.2020

Der afholdes forsat messe uden sang og uden kirkekaffe indtil videre.

Der er for tiden størst søgning til messen kl. 15. Menigheden spørges på søndag d. 14., hvilket tidspunkt de helst vil deltage på, kl. 15.00 eller 16.00?

Første Kommunion udsættes indtil videre.

Sct. Knuds festen og høstfesten lægges sammen og fejres søndag d. 27. sep.

Der fejres Advent søndag d. 6. december.

Der holdes nytårsreception d. 3. januar 2021.

Vedligeholdelses opgaver blev drøftet.

Regnskab frem til dato blev gennemgået.

Menighedsrådets mødedatoer 2. halvår:

fredag d. 14. august kl. 8.30 – onsdag d. 9. september, kl. 19-21

fredag d. 23. oktober, kl. 8.30 – onsdag d. 25. november, kl. 19-21

Fredag d. 27. november: Rådet deltager med spisning til skolens julemarked.

Der holdes firmelse for firmander fra Sct. Knuds menighed lørdag d. 10. april 2021, kl. 15.30 i Sct. Norberts kirke, Vejle.

Tilbud på automatisk klokkeringning blev gennemgået. Der var nogle uafklarede punkter. Det blev drøftet, hvilke ønsker og behov der er: automatisk ringning der kan indstilles efter vores ønsker.  Automatisk ringning der kan startes, og som stopper af sig selv, til brug ved f.eks. begravelser. Stadig manuel ringning med to klokker. Der arbejdes videre med sagen.

 

Menighedsrådsmøde lørdag den 2. maj 2020

Det er ukendt, hvornår der igen må afholdes messer. Der er bøn i kirken hver dag og der er hele tiden pyntet med blomster. Tak for det.

Fastelavn- og fødselsdagsfest. Veltilrettelagt både som fastelavnsfest og som fødselsdagsfest for pastor Jan. Tak for en flot indsats

Der blev diskuteret, hvordan man kan få flere med i kirkeskatordningen, men ingen entydig konklusion. I næste nr. af menighedsbladet kommer der en opfordring om at slutte op om kirkeskatordningen.

Præstestol og 4 ministrantstole er blevet ompolstret.

Det sidste arbejde med belysning i kirken og Schüttens Skole er færdigt.

Arbejdsdagen er udsat.

Der indhentes tilbud på eventuel automatisering af klokkeringning.

Antennen på kirkeuret er skiftet af hensyn til automatisk tidsindstilling.

Der overføres kr. 500 til Sct. Vincents Gruppen i forbindelse med biskoppens jubilæum

 

Menighedsrådsmøde fredag den 7. februar 2020

Revideret regnskab og budget blev godkendt og underskrevet – indsendes digitalt til bispekontoret.

Til brug for indsatsen med at øge tilslutningen til kirkerskatordningen indhentes der til næste møde nærmere oplysninger om menighedens opbakning til ordningen og de senere års udvikling.

Gang og trappeopgang i Brdr. Schüttens Skole males i samme farve som menighedslokalet og gulvet renses.

Fastelavns- og fødselsdagsfest den 23. februar blev endelig planlagt. Tøndeslagning foregår i gymnastiksalen og spisning i “Laden“. Tønden pyntes sammen med børnene. Der er p.t. tilmeldt 30 til dagen.

Arbejdet med renovering af de blyindfattede vinduer i kirken er gået i gang og forventes færdigt til påske.

Arbejdet med lys ved indgangsdøren, alteret og flere steder i Brdr. Schüttens Skole er næsten færdigt.

Til arbejdsdagen den 16. maj er der følgende arbejdsopgaver: Ordne bede i haven, støvsuge varmerum, male gulv, opsætte hylder, male tårnrum, trappe og gelænder samme sted, fremskaffe 2 metaldæksler og de 2 yderdøre på havesiden trænger til lidt kærlighed i form af maling.

 

Menighedsrådsmøde fredag den 10. januar 2020

Foreløbigt regnskab for 2019 og budgetforlag blev gennemgået. Efter tilretning vil et revideret regnskab blive fremlagt menighedsrådet til godkendelse.

Adventsfest og nytårsreception forløb fint.

Sognepræst Jan Ophoff fylder 75 år den 22. februar. Vi fejrer ham i forbindelse med fastelavnsfesten den 23. februar. Der startes en indsamling til en pengegave.

Fastelavnsfest og fødselsdagsfejring den 23. februar i “Laden“, Sct. Knuds Skole. Der vil være pølse- og ostebord, pølsehorn, fastelavnsboller, vin, cola m.m. Et solidt aftensmåltid.

Kælderen under præstegården tjekkes. Forsikringen vedr. vandskader er i orden. Skoleleder Joachim G. inviteres til næste møde for at drøfte en langsigtet løsning.

Firmaet Rosenlund Glarmester kontaktes og bedt om at gå i gang med at renovere de blyindfattede forsatsvinduer i kirken. Finansieringen af vinduerne er på plads. Vi håber, at renoveringen er tilendebragt ved påsketid.

Der stiller spand til metal herunder de små metalkapsler fra lys ved Mariastatuen frem i køkkenet.

Forgangen males, når den er tømt for de hensatte ting.

 

Menighedsrådsmøde fredag den 29. november 2019

Det blev en hyggelig og vellykket høstfest den 27. oktober, med et pænt salg.
Brøndene omkring den gamle præstebolig kontrolleres.
Vedligeholdelse af tag/kirkeloft og tårn mangler afslutning.
Renovering af menighedslokalet mangler oprydning i gang. 20 stk. tagsten bæres op på loftet af Schütten Skole. Gangareal males, og gulvet rengøres
Svar på ansøgning til Slots-og kulturstyrelsen om støtte til renoveringen af de blyindfattede vinduer i kirken forventes i løbet af december.
Der arbejdes videre med belysning ved alter og indgangsdøren.
Kirkeskat vil være et fokusområde i 2020.

Kommende arrangementer:
Adventsfest søndag den 8. december efter messen, blev planlagt og opgaverne fordelt.
Nytårsreception søndag den 5. januar 2020 efter messen. Arbejdsopgaver blev fordelt og formanden for menighedsrådet aflægger beretning.
Fastelavnsfest søndag den 23. februar. Skolen spørges om lån af „LADEN“. Fastelavnsfesten vil blive afholdt som et sammenskudsgilde i lighed med høstfesten. Arbejdsopgaverne blev fordelt.
Forårets arbejdsdag for menighed og skole lørdag den 16. maj 2020.
Reception i forbindelse med 1. kommunion den 17. maj 2020 i menighedslokalet.
Sct. Knudsfest afholdes den 23. august 2020.
Høstfest den 27. september 2020.
Adventsfest søndag den 6. dec. 2020.

Eszter overvejer at begynde en børnekirke, aftaler nærmere med præsten.
Ursula efterlyser hjælp til rengøring af køkken, menighedslokale m.m.

 

Menighedsrådsmøde fredag d. 25. oktober 2019

12 – 14 personer var mødt til arbejdsdagen. De planlagte opgaver blev fuldført.

Festen for Knud den Hellige og genindvielse af Antonio  da Costa gravmæle forløb fint. Høstfest søndag den 27. oktober efter messen er planlagt.

Adventsfest søndag den 8. december, efter messen, er planlagt med gløgg og æbleskiver i menighedslokalet.

I forbindelse med renoveringen er der opsat udetemperaturføler til automatikken. VVS Mammen har afleveret instruktionsbog og vil på et tidspunkt præsentere indstillingerne på anlægget.

Gulv og loft i varmerummet færdiggøres hen ad vejen.

Der føres internet kabel fra “præstegården“ til Brdr. Schütten Skole.

Udluftningen af krybekælderen i “præstegården“ har virker. Det er nødvendigt løbende at holde øje med krybekælderen. De tildækkede brønde efterses og gennemgås af VVS Mammen.

Nedløbsrør ved havestuen ved “den lille skole“ tjekkes.

Mureren har endnu ikke udskiftet flækket tagsten – kontaktes i den kommende uge.

Det ser ud til at de fire vandspyr fungerer.

Da det efter flere ombytninger ikke lykkedes at få leveret et skab til menighedslokalet uden skader, valgte firmaet at forære os det sidste uden beregning.

Menigheden har fået nogle billeder og et whiteboard fra Magleås – de ophænges i menighedslokalet.

Pris på de to skadede glasmosaikvinduer er fremsendt til forsikringen.

Der er den 28. sep. fremsendt ansøgning til Slots- og kulturstyrelsen om støtte til renovering af glasmosaikvinduerne.

Elektriker lader vente på sig – kontaktes på ny. Lys i gangareal i Brdr. Schüttens Skole og i sakristiet påtænkes monteret med sensorer.

MR-møde den 29. nov. kl. 08.30. Julemarked på skolen samme dag.

Skolen har krybbespil i kirken d. 12. og 13. dec.

Der er aftalt opstilling af kirkens julekrybbe.

Nytårsreception den 5. januar.

Receptionen organiseres på MR-mødet den 29. november.

Snerydning foran kirken aftales med skolen.

Menighedsrådsmøder i 2020:

Januar:     fredag      d.  10.1.     kl.    8.30         

Februar:   fredag      d.    7.2.     kl.    8.30

Marts:       fredag      d.  13.3.     kl.    8.30

April:        fredag      d.    3.4.     kl.    8.30

Maj:          fredag      d.  15.5.     kl.  11.30

Juni:        fredag      d.   12.6.    kl.  11.30

 

Menighedsrådsmødet den 25. september blev aflyst

Arrangement med besøg fra Sct. Norbert menighed den 28. september er aflyst pga. for få tilmeldinger. Festen for Knud d. Hellige og genindvielsen af Antonio da Costa gravmæle flyttes til søndag den 29. september efter messen. Der plantes lidt blomster ved gravmælet til genindvielsen.

 

Menighedsrådsmøde søndag d. 8. september 2019

Besøget fra Sct. Norberts menighed samt festen for menighedens værnehelgen: Knud d. Hellige og genindvielsen af  Antonio da Costas gravmæle finder sted lørdag den 28. sep. – skolen vises frem. Messe kl. 16.00. Efter messen velsignelse af gravmælet for da Costa efterfølgende kaffe og kage i “laden“.

Høstfest d. 27. oktober. Menigheden opfordres til at medbringe kurve med takkegaver: frugt, brød, vin, grøntsager m.m. Efter messen bortloddes gaverne.

Derefter er der sammenskudsgilde i “laden“. Menigheden opfordres til at vi kan få et skønt, smukt, farverigt og velsmagende måltid af tamilske, polske, vietnamesiske, filippinske og danske madvarer på bordet. Overskuddet fra festen går til kirkens nye varmeanlæg.

Fjernvarmerør til “præstegården“ føres frem til teknikrum ved nedgang til krybekælder i præstegården. Skolen er medbetaler til udgifterne. Kloakmester vil gennemgå brønde og rør.

Forsikringen er kontaktet angående fugtproblemerne i den gamle præstebolig.

Nyt skab til menighedslokalet sendes retur, da det er beskadiget.

Der er sendt påmindelse til mureren vedr. understrygning af tag. Der holdes øje med om vandspyerne virker, som de skal.

Hellig tre kongers billedet i menighedslokalet fastgøres bedre.

Glarmester kontaktes for at få en pris på renovering af de 2 blyindfattede vinduer, der er itu. Tilbudet videresendes til forsikringsselskabet.

Slots- og kulturstyrelsen kontaktes vedr. ansøgning om økonomisk støtte til renovering af alle kirkens blyindfattede vinduer.

Forslag vedr. belysning ved indgangsdør, alter m.m. blev gennemgået og der se på belysningen i gangen og opgang til præsteværelset.

Sct. Michaels menighed fra Kolding vandt i år fodboldturneringen i Horsens. Sct. Knuds menighed fik medaljen for Fair Play.

Det foreslås, at der udarbejdes en håndværkerliste.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 9. august 2019

Halvårsregnskabet blev gennemgået.

Vores forsikringsselskab er blevet kontaktet angående de 2 blyindfattede forsatsvinduer i kirken og 3 alm. glas: 1 i menighedssal og 2 i varmerummet. Aftalen blev, at forsikringsselskabets samarbejdspartner ordner de 3 alm. ruder og vi indhentet tilbud på de 2 blyindfattede forsatsvinduer. Der gøres indsigelse over at glassene ikke er kitfalset.

Der er taget kontakt til en 3. glarmester for at få et klarere billede af prisen for reparation af de blyindfattede vinduer i kirken.

Der ansøgning om midler til ovenstående hos Slots- og kulturstyrelsen.

Kirkens varmeanlæg/styring er blevet gennemgået og der arbejdes videre med en adskillelse af varmen til Kirken og den gamle præstegård. Der tages kontakt til skolen omkring dette. Der arbejdes på at arbejdet udføres i løbet af efteråret. Financieringen blev drøftet og vil blive drøftet videre.

Der bliver taget kontakt til mureren for at få taget færdigrepareret.

Der har været kontakt med blikkenslager, men menigheden opfordres til at holde øje med vandspyerne i tårnet, når det regner.

Der arbejdes i samarbejde med præsten videre med belysning ved alter, ambo og indgangsdør.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 12. juni 2019

Tilbuddet fra murer omfatter: understrygning på loft, især rundt om vinduer, reparation af sydmur i klokketårn, overstrygning i de 3 yderste tagstensrækker ved gavl mod øst

Nye lamper opsat i menighedslokalet. Et stk. PH. lampe opsat på 1.sal.

Nye duge er indkøbt. Der købes et stk. kontorskab til menighedslokalet.

Det undersøges, om vi har en glasforsikring.    

JB kontakter Slots- og kulturstyrelsen om midler til at istandsætte de blyindfattede vinduer.

Der arbejdes videre med belysning ved ambo samt ved indgangsdør i Sjællandsgade

Der er blevet sendt ansøgning til Fonden Hoffmanns Minde, som har bevilget kr. 88.000 til reparation af tag samt til reparation af de blyindfattede vinduer.

Sct. Norberts menighed kommer på besøg den 28. september.

DUK arrangerer sammen med Horsens DUK fodboldturnering den 7. sep. i Horsens.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 8. maj 2019

Regnskabet for de første 4 måneder blev gennemgået. Renoveringsarbejder 2018 er færdiggjort, og der sendes regnskab til tilskudsgiverne for udbetaling af tilskud.

Tilbud vedr. skader på taget, kirkeloft og tårn blev gennemgået og vedtaget.

Det afklares, hvilken glarmester der vælges til reparation af glasmosaikvinduer i kirken.

Der arbejdes videre med belysning ved indgangsdør og ambo.

Reception for 1. kommunikanter og firmander flyttes til pinsedag den 9. juni.

Der tages kontakt til Sct. Knuds Skole vedr. det fælles varmeanlæg for kirkebygningen og den gamle præstebolig i haven.

Der ses på en genindvielse af Antonio da Costas gravmæle.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 3. april 2019

De nuværende borde i menighedslokalet bevares og der indkøbes 20 nye stole.

Der er aftalt gaver til firmander og 1. kommunikanter.

Der udarbejdes liste over arbejdsopgaver til arbejdsdagen den 25. maj.

Der udarbejdes fondsansøgning til reparation af 2 blyindfattede vinduer og tag- og murskader.

“Vandrestatuen“ af Maria fortsætter i vandring fra 1. søndag i maj.

40-50 personer fra Fredericia Fodslaw kommer på besøg i kirken d. 25.maj.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 6. marts 2019

Renovering 2018 – der mangler rensning og forsegling af mindepladen på Brdr. Schüttens Skole.

Brdr. Schüttens Skole – menighedslokalet, gang til kirken og køkken er malet. Der arbejdes videre med belysning, nye stole og borde og der indkøbes nye skabe til 1. sal.

Der indhentes flere tilbud på renovering af de blyindfattede vinduer i kirken.

Der deltog mellem 45 og 50 personer, heraf 15 børn i fastelavnsfest/reception.

Der mangler folk til at åbne og lukke kirken ved anløb af krydstogtskibene.

 

Menighedsrådsmøde fredag den 4. februar 2019

Malerarbejdet i Schüttens Skole er næsten færdigt. Der arbejdes videre med belysning og nyt inventar

Regnskab og budget gennemgået og godkendt.

Der er modtaget tilbud på reparation af blyindfattede vinduer.

Der er 2 børn til første kommunion samt 3 firmander. Firmanderne firmes i Vejle.

Den 26. maj er der reception for 1. kommunikanter og firmander.

Brochure om Sct. Knuds Kirke.

Der arbejdes med forslag til belysning ved indgangsdør samt belysning ved ambo (læsepult).

Kirken holdes åben, når der anløber krydstogtskibe. Der kommer 20 krydstogtskibe Det første anløber mandag den 1. april, den sidste tirsdag den 24. december. Liste er ophængt i menighedslokalet.

 

Menighedsrådsmøde fredag den 9. januar 2019

Vedr. renoveringen mangler følgende: Mindetavle (Brdr. Schüttens Skole) samt “Den franske lilje“. Det afsluttes i marts, når vejret tillader det.

Der arbejdes videre med menighedslokalerne og aflåst skab til kontoret.

Der indhentes tilbud fra glarmesteren på reparation af de blyindfattede ruder i kirken.

Der ses på sikkerheden på computeren på 1. sal. Der installeres antivirusprogram og password til sognepræst og sekretær.

Fastelavnsfest “slå katten af tønden“ med spisning i skolens musiklokale (Laden) søndag den 3. marts efter messen.

Der er indhentet børneattester på relevante personer.   

Arbejdsdag for menighed og skole 25. maj. Sæt kryds i kalenderen.

 

Menighedsrådsmøde fredag den 30. november 2018

Der holdes adventsfest søndag den 2. december efter messen.

Renoveringen af kirken følger planen.

Der laves aftaler med frivillige til istandsættelse af menighedslokalet mm og der ses på nye møbler.

Der arbejdes med sikre mails, hvor der er behov.

Det er besluttet at få lysdæmpning installeret i kirken.

Skolen tager sig af snerydning i skolens åbningstid. Det betyder, at vi så selv kun skal tage os af snerydning lørdage og søndage samt i ferieperioder.

Pastor Jan vil gerne have et aflåst skab til alle vigtige dokumenter.

Det blev besluttet, at årets sidste menighedsrådsmøde skal afholdes samme dag som skolen har julebazar med fællesspisning på skolen. Dette skal være en tilbagevendende begivenhed.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 7. november 2018

Renovering 2018: Tømreren og mureren er færdige, maleren er ikke færdig, blikkenslageren mangler at skifte nedløbsrør og stenhuggeren at færdigrense gravmælet for da Costa.

Der indhentes tilbud på pærer og lysdæmper til kirken

Menighedslokalet istandsættes: der ses på lyssætningen, det undersøges, hvad der kan gøres ved gulvet og der ses på andre borde og stole. Gardiner fjernes og erstattes af persienner som i præsteværelset på 1. sal.

I anledning af 80 årsdagen for Krystalnatten er der fakkeloptog fra Den jødiske Kirkegård til I.P. Schmidtgården fredag d. 9. november, p. Jan Ophoff. o.præm. deltager.

Der er planlagt en tur til klosteret i Averbode i Belgien for Sct. Knuds og Sct. Norberts menigheder.

Den 13. dec. er der Luciaoptog og krybbespil i Sct. Knuds Kirke for menighed og skole.

Julemarked på skolen d. 30. nov.

Adventsfest i forbindelse med 1. søndag i advent d. 2. dec.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 10. oktober 2018

Finansieringen af renoveringen er på plads og arbejdet er godt i gang. Menighedens andel bliver på 30.000, som der søges afgiftsfritagelse for til bispedømmet.

17 personer fra menigheden drager sammen med p. Jan Ophoff o.præm på valfat til Lourdes.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 12. september 2018

Der arbejdes med finansieringen af renoveringsprojektet.

Menighedens deltagelse i fodboldstævne i Horsens forløb godt. Fredericia vandt pokalen.

Der arrangeres fælles menighedstur for Vejle og Fredericia til Averbode i Kristi himmelfartsferien 2019.

Der er sket genudnævnelse af gudstjenesteleder og kommunionsuddelere og nyudnævelse af kommunionsuddelere ved Sankt Knuds Kirke.

Der søges børneattest på relevante personer.

Der arbejdes på at få en lokalafdeling af DUK op at stå.