Mødeorientering fra menighedsrådet

Referatet fra menighedsrådsmøderne bliver ophængt på tavlen i menighedslokalet. Herunder nævnes vigtige punkter fra møderne.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 10. november 2021

Præsteboligen i Vejle: planlægningen af ombygningen forventes at være afklaret, når finansieringen er på plads. Sct. Knuds menighed deltager ikke i finansieringen. Driftsomkostninger deles mellem de 2 menigheder jf. fordelingsnøgle.

Biskop Czeslaw Kozon har udnævnt p. Gregor til sognepræst i både Vejle og Fredericia for 5 år. P. Jakob og p. Julian er udnævnt til andenpræster.

Arbejdsdagen den 2. oktober forløb fint med 15 deltager.

Det var en vellykket afskedsfest for Jan med mange deltager.

Der holde advents den 5. december med gløgg og æbleskiver.
Messe i julen og nytår blev fastlagt.

Skolen låner kirke og menighedslokale i uge 49 og afholder Luciaoptog og krybbespil torsdag og luciaoptog og krybbespil samt gudstjeneste fredag.
Kirsten, Lasse og Lene opstiller julekrybbe.

Pastoralrådet har udskrevet valg til menighedsrådene søndag den 3. april 2022, og umiddelbart derefter skal der ske udpegning til pastoralrådet.
Menighedsrådet foreslår, at der vælges 5 personer til menighedsrådet. Der opfordres til, at der opstilles 5 personer, som giver et repræsentativt billede af Sct. Knuds menighed. Menighedsrådet nedsætter en valgstyrelse på 3 personer.

Næste menighedsrådsmøde d. 26. november kl. 16.30.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 29. september 2021

I forbindelse med præsteskiftet blev der drøfte udkastet til fordeling af omkostninger ved fælles præstebetjening – der arbejdes videre med spørgsmålet.

Fuldmagten til bank kontoen ved præsteskift – præstens fuldmagt overdrages til pastor Gregor.

Arbejdsdagen den 2. oktober 2021 – opgavelisten gennemgået og planlagt.

Planlægning af afskedsfesten for p. Jan Ophoff den 10. oktober.
Den 29.09 have 45 personer tilmeldt sig afskedsfesten.

Status på projekter.
Renovering af køkken – Afventer nyt tilbud fra Vordingborg køkken.

Orientering fra sognepræsten m.m. v/GP: Undervisning af 1. kommunion starter den 09. oktober i Fredericia.

Orientering fra formanden c/CG: Lasse har fået repareret låsen til kirkedøren, så tusind tak til Lasse.
Vi skal have fuldmagt til låsesystemet, og det har Lasse sat i gang, og han vil blive administrator for låsesystemet.

Kalender og vigtige datoer.
Datoen for næste møde er den 03. november, hvor adventsfesten planlægges og datoerne for møderne de næste 6 måneder planlægges.
Sct. Knuds Skole holder julemarked den 26. november kl 16.00.

 

 

 

Menighedsrådsmød onsdag den 8. september 2021

 

Fornyet samarbejdsaftale med Sct. Norberts Kirke.

Christian, Klaus og Sven har deltaget i møde med Sct. Norberts Menighedsråds omkring den fremtidige fordeling af udgifterne til præsteboligen i Vejle. Et foreløbigt udkast og eventuelle éngangsomkostninger til præsteskiftet blev gennemgået. Ikke alt er afklaret og intet er afgjort endnu.

Arbejdsdag onsdag den 2. oktober kl. 9.00.

Lejlighed/kirkekontor på 1. sal: rengøring (incl. vinduer).

Kirken: rengøring af loft, støvsugning og vask af gulv, tørre støv af.

Menighedslokalet: Vaske gulv, tørre støv af og rengøring af toilet.

Køkken: rengøring af køkken.

Udenfor: beskæring af træer og buske og luge.

Tilmeldingsliste er hængt op i kirken.

 

Afskedsfesten for p. Jan Ophoff den 10. oktober.

Arbejdsopgaver blev fordelt.

Tilmeldingsliste er hængt op i kirken, hvor folk kan tilmelde sig og skrive på hvad de vil medbringe af mad.

 

Status på projekter.

Fornyelse af guldet i bogstaverne over indgangsdøren til kirken er udført.

Nyindretning af badeværelse på 1. sal i Brd. Schüttens Skole: Hvis døren flyttes, skal brandskabet flyttes, og det kræver tilladelse fra slot- og kulturstyrelsen i Fredericia Kommune, så beslutningen er, at vi lader det være, som det er.

Renovering af køkken: enighed om design.

Orientering fra sognepræsten m.m. v/ p. Jan Ophoff

Håber på nye tilmeldinger til 1. kommunion.

De nye præster: Julian kommer i slutningen af september og Florian (Jakob) kommer i løbet af oktober.

Defekt afløbsrist til brønden er skiftet

 

Næste møde fremrykkes fra den 05. oktober til den 29. september med messe kl. 18.30 og mødestart kl. 19.00

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 11. august 2021

Skole og institutionsleder Joachim Grundtvig fra Sct. Knuds Skole deltog under først del af mødet.
Joachim gav en generel status over skolens situation her og nu. Der er fyldt op på alle årgange. Skolen er interesseret i et tæt samarbejde med menighed og præsterne.
Skolen opsætter kameraer ved skolens indgange ved Fynsgade, Gothersgade samt Sjællandsgade.
Skolen har arbejdsdag den 2. oktober.
Dårlige fuger i den gamle præstebolig giver fugtproblemer og flere af vinduerne er i dårlig stand. Døren mod Sjællandsgade i Lilleskolen bør udskiftes. Der udarbejdes et løsningsforslag.

Alle restriktioner for messeafholdelse er ophæves fra søndag d. 15.august 2021.

Arbejdsdag lørdag den 2. oktober kl. 9.00. Der vil blive ophængt seddel med arbejdsopgaver.

Firmelse i Sct. Knuds kirke d. 28. august kl. 15.00 ved biskoppen.
Reception for firmander d. 28. august.

Høstfest og festen for Sct. Knud den 12. september. Vi låner “Laden“ på skolen. Festen vil forme sig som et sammenskudsgilde. De indkomne penge vil blive brugt til indkøb af albaer til de nye præster.

Afskedsfest for p. Jan Ophoff den 10. oktober med sammenskudsgilde i “Laden“ på Sct. Knuds skole.

Fornyelse af guldet i bogstaverne over indgangsdøren til kirken sker i løbet af sommeren.

Nyindretning af badeværelse på 1. sal i Brd. Schüttens Skole afventer svar fra teknisk forvaltning og Slots- og kulturstyrelsen.

Køkkenet ved menighedslokalet renoveres med elementer fra Vordingborg køkken.

Gennemgang af opgaveliste.
Reparation af vinduet i kirken er bragt i orden.
Udskiftning af vandhane i tårnrum og i køkken på.1 sal er sket.
Trappe til 1. sal i Brdr. Schüttens Skole har fået en omgang olie.
Oprydning og færdiggørelse af varmerum ordnes på arbejdsdag.
Låsene fra gangen og ind til køkken og menighedslokale vendes, og dørhåndtag i indgangsdør fra Sjællandsgade ordnes.

Sven Jensen og Christian G. afholder møde med Tenna Mikkelsen fra Sct. Norbert menighed omkring den fremtidige fordeling af præsteudgifter og fremlægger et udkast til menighedsrådene.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 2. juni 2021

Status på foranstaltninger og regler pga. Corona.

Antal personer i kirken er hævet til 66 uden fællessang.

Kirkekaffe: Lene overtaget Leifs opgaver vedrørende kirkekaffe. Vi takker Leif for indsatsen.

Regnskabet frem til dato blev gennemgået. Der er stigende brug af mobilepay.

Restgælden på ca. 47.000 til bispekontoret på lån, der blev optaget til renoveringen af lilleskolen, indfries før tiden og tilbagebetales pr. 1. juli 2021.

Arbejdsdagen den 15. maj 2021var planlagt med for kort varsel.

De fremmødte rengjorde kirken og affald blev kørt bort. Ukrudt langs kirken mod Sjællandsgade blev ordnet.

Igangværende projekter:

Tilbud fra Trekantens Stenhuggeri, som også stod for renovering af gravsted for A. da Costa og maling af indskrift på Brdr. Skole, om forny guldet i bogstaverne over indgangsdøren til kirken blev accepteret.

Der arbejdes fortsat med ændring omkring wc på første sal i Schüttes skole og renovering af køkkenet ved menighedslokalet.

Opgaveliste:

Reparation af vinduet i kirken. Udskiftning af vandhane i tårnrum. Oprydning og færdiggørelse af varmerum, der fremstilles 2 ”låg”. Der findes en rist til kloakken ved indgangen til sakristiet.

Taksigelsesmessen i Sct. Norberts Kirke søndag den 27. juni i Vejle: Fra Sct. Knuds Kirke deltager menighedsrådsformand Christian med hustru og gudstjenesteleder Jeremi.

Orientering fra formanden: Ønskeligt med bedre kommunikation fra biskoppen.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 5. maj 2021

Status for afholdelse af messe pga. af Corona:

Antal personer i kirken er hævet til 66 personer – Fra 1. august ingen begrænsninger. Tilmelding aflyses og forsat ingen fællessang.

Kirkekaffe genoptages fra den 9. maj

Status på projekter: der arbejdes videre med de tideliger projekter

Der planlægges arbejdsdag til den 15. maj med følgende opgaver:

Hovedrengøring af kirke, sakristi, tårnrum, menighedslokale, toilet.

Oprydning og færdiggørelse af varmrum. Buske og bedet skal ordnes.

Sct. Norberts menighed og Sct. Knuds menighed får 3. nye unge præmonstratensere fra Tyskland.

Vejle holder afskedsmesse i Sct. Norberts Kirke søndag den 27. juni kl. 10.00 med efterfølgende reception. Menighedsrådet deltager.

Den 20.juli rejser p. Kerkhof og diakon Baudouin. til deres kloster i Averbode

Jan forlader os d. 1. nov.-21.

Vi holder afskedsfest for p. Jan den 10. oktober.

Orientering om Vincentgrupperne. Sct. Knuds menighed donerer kr. 1000 til deres arbejde.

Der holdes Sct. Knuds fest sammen med høstfest søndag den 12. september. 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 17. marts 2021

Status for afholdelse af messe pga. af Corona: forsat kun 18 deltager til messe                    

Anvendelse af den anonyme gave som menigheden har modtaget

Der indhentes tilbud på ny guldbelægning af indskriften over indgangsdør.

Der indhentes tilbud på nyt køkkenbord i køkkenet ved menighedslokalet.

Det blev også besluttet at nyindrette toilettet på 1. sal i Brdr. Schüttens Skole.    

Arbejdsopgaver                                                 

Rensning af tagrenden mangler

Der er oprette et rengøringshold til rengøring 1 gang om måneden

Menighedsrådsmøde dato, for det 2. halvt år 202:

Onsdag den 2.06. – 11.08. – 08.09. – 06.10. – 03.11. – fredag den 26.11.

 

Menighedsrådsmøde fredag den 5. februar 2021: aflyst pga. corona

 

Menighedsrådsmøde fredag den 25. januar 2021: aflyst pga. corona

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 25. november 2020

Status for afholdelse af messe pga. af Corona:

Forsangere bag i kirken.

Der vil være tilmelding til messerne den 24. og 25. december. Tilmelding via link fra hjemmesiden til Billetto – billetten skal medbringes.

Det blev aftalt, hvem der står ved døren til de pågældende messer. Der hænges skilt på kirkedøren med lukket, når der ikke lukkes flere ind.

Der bliver ikke afholdt adventsfest eller nytårsreception pga. corona.

 

I forbindelse med den anonyme gave, som menigheden har modtaget, indhentes der tilbud på følgende før anvendelse af pengene besluttes. Forslag:

Nye borde til menighedslokalet.

Forny guldet i bogstaverne over indgangsdøren til kirken.

Rensning af monstrans.          

 

Opgavelisten blev gennemgået:

Maling af trappen i tårnrummet – frivillige har malet trappe, gelænder og vægge – 1000 TAK

Fjerne spejle fra dør til præsteværelse – venter til foråret.

Rensning af tagrenden – en frivillig meldte sig.

Kalkning af kirketårn – der indhentes nyt tilbud.

Maling af gangareal og trappen i Bdr. Schütten skole – venter til foråret.

 

VisitFredericia besøger Sct. Knuds kirke alle adventslørdage kl. 13.45; dvs. den. 28. november, den 5., 12. og 19. december. Turen ledes af Jan Jessen, der er historiker og guide hos VisitFredericia.

Menighedsrådsmødet den 15. januar flyttes til kl. 8.30 – 11.00.

Med hensyn til firmelse i april arbejdes der med flere modeller.

Afskedsfest for p. Jean Ophoff, O.Præm. den 26./ 27. juni. Mere herom senere.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 23. oktober 2020

Sven Jensen regnskabsfører deltager under punkt omkring økonomien.

Regnskabet for de første 3 kvartaler blev gennemgået. Der har været en stigning i kirkeskatbetalingen, men ikke nok til at dække faldet i indtægter fra såvel kollekter som lyssalg der er faldet pga. af restriktionerne omkring messeafholdelse.

På baggrund af god likviditet blev det besluttet at indfri et lån hos Ansgarstiftelsen på 62.962.

Coronasituationen blev drøftet, herunder beredskabsplan i tilfælde af smitte hos en messedeltager eller præst.

Det er vigtigt, at der luftes ud, husk at spritte, husk at holde afstand, det anbefales at søge smittestop på sin app. Kirkekaffen er suspenderet indtil videre, p. Jan Ophoff informerer menigheden. Det fungerer fint med forsangerne.

Arbejdsdagen den 10. oktober forløb fint. Man efterlyser flere deltagere til næste arbejdsdag lørdag den 7. november. Opgaver: Rengøre varmerum, trapperum v/tårn, rette stensætning ved sti i haven, fjerne plastplade fra det gamle alter, beskærer buske i havebed m.m.

Skt. Knuds fest og høstfest den 27. september blev en fin fest. Der indkom 8.000. kr.

Maling af trappen og kalkning af tårnrummet afventer bedre tider

Menigheden har modtaget en gave på kr. 12.500. Det overvejes, om der skal købes nye borde til menighedslokalet eller forny guldet i bogstaverne over indgangsdør til kirken.

Firmelsesundervisning efter søndagsmessen. Der er 1 førstekommunikant.

P. Jan Ophoff vil foreslå biskoppen, at 13 af firmanderne fra Sct. Norbert firmes i Sct. Knuds kirke.

Julemarked på Sct. Knuds skole er aflyst pga. covid-19.

Museet har været på besøg i kirken. Kirken vil blive præsenteret på museets hjemmeside.

Skolens julemarked og skolens krybbespil er aflyst. Julefrokost ligeledes aflyst.

Adventsfest samt nytårsreception afgøres på mødet den 23. november. Der er fastelavnsfest søndag den 14. februar  

Planlagte mødedatoer for menighedsrådet i 2021

15. januar kl. 19.00 – 21.00

5. februar kl. 8.30 – 10.30 / regnskab og budget

17.marts kl. 19.00 – 21.00

9. april kl. 08.30 – 10.30 

9. maj kl.19.00 – 21.00

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 9. september 2020

Gennemgang af foranstaltninger og regler i forbindelse med corona.

Der må være 66 personer i kirken i forbindelse med messe og kirkelige handlinger.

Menighedsrådet drøftede muligheden for sang i forbindelse med messen. Der rettes henvendelse til en række sangere, der på skift kunne synge i forbindelse med messen.

Høstfest og Skt. Knuds fest den 27. september 2020 blev planlagt og afholdes under gældende corona forskrifter.

For at sikre økonomien i vores menighed blev der opfordret til at gøre opmærksom på kollekt i forbindelse med messen.

Arbejdsopgaver: der bliver indhentet nyt tilbud på kalkning af tårnrummet og automatisk klokkeringning udskydes til bedre tider.

Der er ingen 1. kommunikanter. Der er 5 firmander, 3 børn og 2 voksne

 

Menighedsrådsmøde fredag den 14. august 2020

Skoleleder Joachim Grundtvig fra Sct. Knuds Skole og Børnehave deltog i første del af mødet.

På grund af corona har skolen aflyst høstfest, andagter i kirken, morgensang og deltagelse i kulturnat.

Forslag: Nye elever indbydes til at besøge Sct. Knuds kirke og høre om den.

Præstegård: Der er stadig problemer med udluftning fra krybekælder. En løsning kunne være at installere elektrisk udluftning.

Vedr. væg ved ”Den lille skole”: renses for at stå i rå Flensborgsten.

Skolen arbejder med at forbinde alle bygninger med nye it-kabler.

Status og corona restriktionerne blev gennemgået.

Høstfest og festen for kirkens navnehelgen Knud d. Hellige d. 27. september. arbejdes der videre med på menighedsrådsmødet mødet den 9. september.

Kirkens økonomi blev drøftet. Pga. corona krisen, er kollekten faldet. Det ville være skønt, om alle betalte kirkeskat. Det ville sikre menigheden en stabil indtægt.

Arbejdsopgaver blev gennemgået.

Døre mod havesiden er blevet malet. Der er opsat dueværn ved luger i kirketårn.

Museet spørges om de vil overtage nogle af de aflagte messehagler fra sakristiet på 1. sal.

Der indhentes alternativt tilbud på automatisk klokkeringning med kun en klokke.